EN advancement
volume_up
{rzeczownik}

advancement (też: advance, promotion, upgrade, preferment)
A profound change is needed in the negotiations to prioritise development and social advancement, the creation of jobs with rights, and the fight against hunger and poverty.
Potrzebna jest głęboka zmiana w negocjacjach, których priorytetem powinien się stać rozwój i awans społeczny, tworzenie miejsc pracy ze stosownymi prawami, oraz walka z głodem i ubóstwem.
advancement
advancement (też: development, progress, progression, stride)
It is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Jest to paszport do rozwoju osobistego i integracji społecznej.
The participation and active role of SMEs are imperative for the advancement of the competitiveness of the single market.
Udział i aktywna rola MŚP są niezbędne dla rozwoju konkurencyjności na jednolitym rynku.
And you've all made these advancements happen in such a short time -- you're all so young.
To dzięki wam cieszymy się rozwojem, który ma miejsce. ~~~ Wszyscy jesteście bardzo młodzi.

Synonimy (angielski) dla "advancement":

advancement

Przykłady użycia - "advancement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Jest to paszport do rozwoju osobistego i integracji społecznej.
EnglishIts advancement in this respect means that it is a leader in the region.
Jej postępy w tym względzie powodują, że jest liderem w regionie.
EnglishIt is a political tool in the advancement of an integrated Europe. It should be seen for what it is.
Jest to narzędzie polityczne służące integracji Europy i jako takie należy je postrzegać.
EnglishForty-seven subjects were included in an analysis of the effects of INCRELEX on bone age advancement.
Do badania wpływu produktu INCRELEX na zaawansowanie wieku kostnego włączono 47 badanych.
EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Zrobiłem więc to co każdy chcący rozwijać naukę.
EnglishMany have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Wielu ufało, iż tego typu postęp zasypie podziały rozbijające ludzkość.
EnglishAnd I was standing just anonymously in a sweatshirt, putting my hand on and off of a trashcan to signal the advancement.
Stałem tam anonimowo, poruszając dłonią w górę i dół, dawałem sygnały do zmiany układu.
EnglishThe participation and active role of SMEs are imperative for the advancement of the competitiveness of the single market.
Udział i aktywna rola MŚP są niezbędne dla rozwoju konkurencyjności na jednolitym rynku.
EnglishAnd you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower.
Możecie zobaczyć jak Korea Południowa robi bardzo szybkie postępy, podczas gdy Brazylia jest o wiele powolniejsza.
EnglishProgress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
Z myślą o ogólnych postępach w negocjacjach akcesyjnych postępy w tej dziedzinie odgrywają pierwszoplanową rolę.
EnglishDK: This slender cable was a huge technological advancement and it allowed the whole thing to be the size that it is.
DK: Ten cienki kabel był olbrzymim osiągnięciem technologicznym i umożliwił osiągnięcie obecnego wymiaru.
English1858 was a year of great technological advancement in the West.
EnglishThey set out a series of priorities for 2008, the goal of which is the economic, political and military advancement of European capital in the world.
Ustanowiono serię priorytetów na 2008 r., których celem jest gospodarcze, polityczne i wojskowe wzmocnienie europejskiego kapitału na świecie.
EnglishTo reinforce those fundamental rights for each single citizen can only be an advancement of what we think as being the real values of our Europe.
Wzmocnienie tychże praw podstawowych dla każdego obywatela może być jedynie wyrazem postępu w tym, co uważamy za prawdziwe wartości naszej Europy.
EnglishIn this sense I expect that Slovenia will do everything for advancement of the common policy in telecommunications and information technology.
W tym sensie oczekuję, że Słowenia zrobi wszystko, aby doprowadzić do postępu w kwestii wspólnej polityki w zakresie telekomunikacji i technologii informacyjnych.
EnglishI would like to mention here that one of the political goals decided for the European Union is still the promotion and advancement of the creation of a European public life.
Chciałabym wspomnieć o tym, że jeden z celów wyznaczonych dla Unii Europejskiej to promowanie i wspieranie tworzenia europejskiego życia publicznego.
EnglishOn the other hand, Serbia's advancement towards the EU has very much been hampered by the fact that two individuals indicted for war crimes by the ICTY remain at large.
Z drugiej strony postępy Serbii na drodze do UE bardzo utrudnia fakt, że na wolności pozostają dwie osoby oskarżone przez MTKJ o popełnienie zbrodni wojennych.
EnglishWe've known about fusion since 1920, when Sir Arthur Stanley Eddington and the British Association for the Advancement of Science conjectured that that's why the sun shines.
Wiemy o niej od roku 1920 kiedy Sir Arthur Stanley Eddington i Brytyjskie Stowarzyszenie Rozwoju Nauki wysunęło przypuszczenie, że dzięki nej świeci słońce.
EnglishOn the cover of Bennington's 2008 holiday card is the architect's sketch of a building opening in 2010 that is to be a center for the advancement of public action.
Na okładce kartki świątecznej Bennington z 2008 roku znajduje się projekt architektoniczny budynku, oddawanego w 2010 który ma stać się centrum postępu działań społecznych.
EnglishThe initiative by Google is an inevitable and logical step forward given the advancement of the digital economy with new market drivers and new consumer demands.
Inicjatywa Google'a to nieunikniony i logiczny krok do przodu, wynikający z postępów gospodarki cyfrowej, w której występują nowe czynniki rynkowe i nowe potrzeby konsumentów.