EN

advanced {przymiotnik}

volume_up
advanced
This document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwarki Google.
Find more advanced advertising products in the DoubleClick suite.
Poznaj bardziej zaawansowane produkty reklamowe z pakietu DoubleClick.
The other challenge was, how do you give high-tech or more advanced treatment and care?
Kolejnym wyzwaniem było, jak świadczyć zaawansowane technologicznie leczenie i opiekę?
advanced
Dosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
The examination is already at an advanced stage of completion.
Obecnie trwa już zaawansowany etap jego rozpatrywania.
Advanced Technology Attachment Packet Interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
advanced technology attachment packet interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
advanced
The Council will in particular examine in detail Parliament's amendments with a view to establishing whether an agreement is possible on those proposals on which work is most advanced.
W szczególności Rada szczegółowo zbada poprawki Parlamentu celem ustalenia, czy możliwe jest porozumienie w sprawie tych wniosków, nad którymi prace są posunięte najdalej.
rozbudowany interfejs programistyczny SCSI
Its network consisted of 15,600 km of telegraph cables, which connected an advanced network in Northern Europe via Siberia, the most sophisticated network in East Asia.
Jej sieć składała się z 15 600 km kabli telegraficznych, które przez Syberię łączyły zaawansowane sieci w Europie Północnej z rozbudowaną siecią w Azji Wschodniej.
PL

Advanced Power Management {rzeczownik}

volume_up
1. IT
Advanced Power Management (też: APM)

Przykłady użycia - "advanced" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Domagaliśmy się zaawansowanych badań i programu, finansowanych na szczeblu UE.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishDosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishBuild our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
EnglishI say this as a former rapporteur for the directive on advanced therapies.
Mówię to jako były sprawozdawca w sprawie dyrektywy o terapiach zaawansowanych.
EnglishTORISEL is used to treat patients with advanced renal cell carcinoma (kidney cancer).
Preparat TORISEL stosowany jest do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.
EnglishTreatment of persistent neutropenia (ANC ≤ 1.0 x 109/ l) in patients with advanced HIV
Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1, 0 x 109/ l) u pacjentów z zaawansowanym
EnglishAvastin is also used for the treatment of advanced non-small cell lung cancer.
Avastin stosuje się również w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
EnglishThat is the first thing to do, but things are not that far advanced, I think.
Taki jest pierwszy krok, ale jak sądzę sytuacja nie jest jeszcze aż tak zaawansowana.
EnglishNo survival advantage could be shown for patients with locally advanced disease.
Nie wykazano korzyści co do czasu przeżycia u pacjentów z chorobą miejscowo zaawansowaną.
EnglishA United Nations Conference is held in Paris, France, on the least advanced Countries.
Konferencja ONZ poświęcona krajom najsłabiej rozwiniętym w Paryżu we Francji.
Englishdecreased locoregional control in patients with advanced head and neck cancer receiving
zmniejszona kontrola w okolicy umiejscowienia u pacjentów z zaawansowanym rakiem w
EnglishTogether we have advanced parliamentary democracy in the European Union and beyond.
Razem poczyniliśmy postępy w demokracji parlamentarnej w Unii Europejskiej i poza nią.
EnglishThe crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Kryzys ostatnich lat boleśnie doświadczył większość gospodarek rozwiniętych.
EnglishCetuximab in combination with radiation therapy for locally advanced disease
Cetuksymab w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie
EnglishYes, we can see unity advanced by officials meeting officials across frontiers.
Tak, jedności sprzyjają urzędowe spotkania po różnych stronach granicy.
EnglishFinally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Ostatecznie pojawiło się najbardziej tajemnicze narzędzie ludzkości: komputer.
EnglishWhat use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
Jaki będzie pożytek z zaawansowanych technologii, jeśli zabraknie surowców?