EN advance
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Those who murdered the two soldiers seek political advance through the path of violence.
Mordercy dwóch żołnierzy chcą przemocą osiągnąć polityczny awans.
It is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
Błędem jest chęć włączenia "awansem” takich krajów jak Albania i Bośnia, czyli umieszczenia ich na liście krajów, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz.
advance (też: move forward)
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
It is also hard-headed and shrewd, since security in the widest sense of the word will be promoted and advanced.
Jest to zarazem trzeźwe i przenikliwe posunięcie, ponieważ wiąże się z promowaniem i rozwijaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Only then can we effectively demand that our partners make similar advances or steps on the path towards them.
Tylko wtedy możemy skutecznie żądać od naszych partnerów podanych posunięć i kroków w tym kierunku.

2. finanse

advance (też: imprest)
Advance payments for countries worst hit by the crisis will be increased for 2010.
W 2010 roku zwiększy się zakres wypłat zaliczek dla krajów najbardziej poszkodowanych przez kryzys.
You must make monthly advance payments by the 20th of each month for the preceding month.
Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc.
So I think half of my book advance went into sunscreen.
Chyba połowa zaliczki za książkę poszła na krem przeciwsłoneczny.

Przykłady użycia - "advance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishSurely these questions should have been better assessed and researched in advance.
Oczywiście te kwestie powinny zostać lepiej ocenione i wcześniej zbadane.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Z pewnością dostarczenie z wyprzedzeniem fotokopii Europass służyłoby temu samemu celowi.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
Po drugie, finansujemy określone działania promujące równość kobiet i mężczyzn.
EnglishEverything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.
EnglishThis is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
Białe linie, to to, co jest nazwane zaawansowanym cyklem paliwowym, gdzie przetwarza się.
EnglishYou must make monthly advance payments by the 20th of each month for the preceding month.
Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc.
EnglishI understand that the Commission is proposing to scrutinise the national budgets in advance.
Rozumiem, że Komisja proponuje prześwietlanie budżetów krajowych z wyprzedzeniem.
EnglishSo we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Nastąpił zatem ogromny postęp, jeżeli chodzi o sfery, w których występuje hazard.
EnglishOur resolution of 2 May in advance of the Samara Summit was very helpful.
Nasza rezolucja z dnia 2 maja, która poprzedziła szczyt w Samarze była bardzo pomocna.
EnglishThank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
Dziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
EnglishI thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
Z góry dziękuje pani komisarz i pani kolegom, za propozycje w tej dziedzinie.
EnglishThis afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
Popołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
EnglishThe Slovak Republic not only met the convergence criteria; it met them well in advance.
Republika Słowacji nie tylko spełniła kryteria konwergencji; spełniła je przed terminem.
EnglishThe family knew well in advance that eviction proceedings would be taken.
Rodzina ta wiedziała ze znacznym wyprzedzeniem, że podjęte zostaną działania eksmisyjne.