"adulthood" po polsku

EN

"adulthood" - polskie tłumaczenie

EN

adulthood {rzeczownik}

volume_up
In fact we do this in individuals of any age, in these different species -- that is to say from infancies, infancy up to adulthood and old age.
. ~~~ od niemowlęctwa, poprzez dorosłość aż do starości.

Przykłady użycia - "adulthood" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishToday, young Europeans are coming to adulthood who never knew a divided Europe.
Dziś w wiek dojrzały wchodzą młodzi Europejczycy, którzy nigdy nie widzieli podzielonej Europy.
EnglishWhat is happening today is an important event, a passage to adulthood.
To, co dzieje się dziś jest ważnym wydarzeniem, przejściem do dorosłości.
EnglishAs you grow during childhood and age during adulthood, your personal identity changes slowly.
Kiedy człowiek rozwija się w dzieciństwie i dorośleje później, zmienia się powoli jego tożsamość.
EnglishSo we're not empty vessels; the mental models that we have as children persist into adulthood.
Modele poznawcze z dzieciństwa utrzymują się w dorosłości.
EnglishThis is the diabetes that usually develops in adulthood.
Ten typ cukrzycy zazwyczaj rozwija się u ludzi dorosłych.
EnglishIn rats, intrauterine exposure to risperidone was associated with cognitive deficits in adulthood.
U szczurów ekspozycja na rysperydon w okresie płodowym wiązała się z deficytami funkcji poznawczych u zwierząt dorosłych.
EnglishIn fact we do this in individuals of any age, in these different species -- that is to say from infancies, infancy up to adulthood and old age.
Tzn. ~~~ od niemowlęctwa, poprzez dorosłość aż do starości.
EnglishAnd even in adulthood, differences in this brain region can explain differences among adults in how we think about and judge other people.
Nawet u dorosłych różnice w tym obszarze mózgu mogą tłumaczyć różnice w tym, jak myślimy o innych i jak ich osądzamy.
EnglishUntil now, Fiedler’s main subject has been youth and the precarious feelings we go through on the threshold of adulthood.
Wiodącym tematem działań teatralnych Fiedlera była, jak dotąd, młodość i skomplikowana gra uczuć, jaka pojawia się u progu dojrzałości.
EnglishThe deficiency can have started in adulthood or childhood, and needs to be confirmed by testing before treatment.
Niedobór hormonu wzrostu mógł się rozpocząć w dzieciństwie lub w okresie dojrzałości; przed rozpoczęciem leczenia należy go potwierdzić badaniami.
EnglishAs childhood obesity is also strongly linked to obesity in adulthood, the best time to address the problem is early in life.
Ponieważ otyłość w dzieciństwie wiąże się zdecydowanie z otyłością w wieku dorosłym, najlepiej jest jak najwcześniej zająć się tym problemem.
EnglishHe actually made it to adulthood.
EnglishThe deficiency can have started in adulthood or childhood, and needs to be confirmed by testing before treatment begins.
Niedobór hormonu może wystąpić w życiu dorosłym lub w dzieciństwie i wymaga potwierdzenia w badaniach laboratoryjnych przed rozpoczęciem leczenia.
EnglishFrom their little hatching size of their egg, into their little larval stage till they reach adulthood, they put on 600 million times an increase in weight.
Od maleńkiego jaja, poprzez stadium larwalne, aż do osiągnięcia dorosłych rozmiarów, ich waga zwiększa się 600 milionów razy.
EnglishMoreover, before reaching adulthood, women are young girls, and violence against a young girl will prevent her from enjoying life forever.
Ponadto zanim kobiety osiągną dojrzałość są młodymi dziewczynami, a przemoc wobec młodej dziewczyny na zawsze uniemożliwia jej cieszenie się życiem.
EnglishIt is a fact that no biometric characteristic stays the same from childhood to adulthood except one: DNA finger-printing.
W rzeczywistości żadna cecha biometryczna człowieka nie jest identyczna przez całe życie, od dzieciństwa, aż do dorosłości, z wyjątkiem jednej: genetycznych odcisków palców.
EnglishFaced with severely limited resources, a smaller-sized child with reduced energy requirements will, in fact, have a better chance of living to adulthood.
W obliczu bardzo ograniczonych zasobów mniejsze dziecko mające mniejsze zapotrzebowanie na energię będzie miało w rzeczywistości lepsze szanse dożycia dorosłości.
EnglishBut of course, as you're probably aware, even in adulthood, people differ from one another in how good they are at thinking of other minds, how often they do it and how accurately.
Jednak, jak pewnie wiecie, nawet dorośli ludzie różnią się predyspozycjami do analizowania myśli innych, jak często to robią i jak trafnie.
EnglishThe data in the report speaks of one woman in four experiencing physical violence in adulthood, with more than 10% of women becoming victims of sexual violence.
Z danych przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że co czwarta kobieta w dorosłym życiu spotkała się z przemocą fizyczną, a ponad 10 % pada ofiarą przemocy seksualnej.
EnglishAnd again, we know from long-term monitoring that more of these hand-raised chicks survive to adulthood and breeding age than do parent-raised chicks.
Na podstawie długoterminowych obserwacji wiemy, że więcej tych piskląt, które otrzymały pomoc od człowieka, osiągnęło wiek rozrodczy, niż tych wychowanych przez rodziców na wolności.

Synonimy (angielski) dla "adulthood":

adulthood
English