"adrenergic" po polsku

EN

"adrenergic" - polskie tłumaczenie

EN

adrenergic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
adrenergic
2. Biologia
adrenergic
Priapism may occur with RISPERDAL treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
W związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
Priapism Priapism may occur with RISPERDAL CONSTA treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
W związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
Due to its α 1-adrenergic receptor antagonism, aripiprazole has the potential to enhance the effect of certain antihypertensive agents.
Ze względu na antagonistyczne działanie na receptor adrenergiczny α1, arypiprazol może nasilać działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych.

Przykłady użycia - "adrenergic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishConcomitant use of other beta-adrenergic containing drugs can have a potentially additive effect.
Korzyści z leczenia propionianem flutykazonu obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania na steroidy doustne.
EnglishPriapism may occur with RISPERDAL treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
W związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
EnglishStudies with emedastine have not shown effects on adrenergic, dopaminergic, and serotonin receptors.
Wyniki badań emedastyny nie wykazały jej działania na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe.
EnglishSalbutamol is a beta2-adrenergic receptor agonist.
Salbutamol jest agonistą receptora adrenergicznego beta2.
EnglishPriapism Priapism may occur with RISPERDAL CONSTA treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
W związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
EnglishBy virtue of its α 2-adrenergic activity, dexmedetomidine causes decreases in heart rate and body temperature.
Dzięki działaniu α2- adrenergicznemu deksmedetomidyna powoduje spadek częstości pracy serca i temperatury ciała.
EnglishBy virtue of its α 2-adrenergic activity, dexmedetomidine causes a decrease in heart rate and body temperature.
Dzięki działaniu α2- adrenergicznemu deksmedetomidyna powoduje spadek częstości pracy serca i temperatury ciała.
EnglishHypersensitivity to the active substance, to any of the excipients, to adrenergic agents or to loratadine.
Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą, substancje adrenergiczne lub na loratadynę.
EnglishPriapism Medicines with alpha-adrenergic blocking effects have been reported to induce priapism.
Priapizm Istnieją doniesienia o przypadkach priapizmu wywołanych przez leki o działaniu blokującym receptory alfa - adrenergiczne.
EnglishAssociation between AZOPT and miotics or adrenergic agonists has not been evaluated during adjunctive glaucoma therapy.
Nie badano związku preparatu AZOPT z miotykami lub agonistami adrenergicznymi w leczeniu skojarzonym jaskry.
EnglishAdrenergic α 1 and, to a lesser extent, histamine H1 and adrenergic α 2 receptors are also antagonised by risperidone.
Risperydon jest również antagonistą receptorów α1 - i, w mniejszym stopniu, histaminowych H1 oraz α2- adrenergicznych.
EnglishIn many patients, the signs and symptoms of neuroglycopenia are preceded by signs of adrenergic counter-regulation.
U wielu pacjentów objawy podmiotowe i przedmiotowe neuroglikopenii są poprzedzone przez objawy wyrównawcze ze strony układu adrenergicznego.
EnglishIt has an indirect sympathomimetic effect due primarily to the release of adrenergic mediators from the post-ganglionic nerve endings.
Posiada pośrednie właściwości sympatykomimetyczne głównie poprzez uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów.
EnglishPaliperidone also blocks alfa1-adrenergic receptors and blocks, to a lesser extent, H1-histaminergic and alfa2-adrenergic receptors.
Paliperydon blokuje również receptory adrenergiczne alfa1, oraz w mniejszym stopniu receptory histaminowe H1 i receptory adrenergiczne alfa2.
EnglishDue to its α 1-adrenergic receptor antagonism, aripiprazole has the potential to enhance the effect of certain antihypertensive agents.
Ze względu na antagonistyczne działanie na receptor adrenergiczny α1, arypiprazol może nasilać działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishVenlafaxine and its active metabolite reduce β -adrenergic responsiveness after both acute (single dose) and chronic administration.
Wenlafaksyna i jej aktywny metabolit zmniejszają odpowiedź ß- adrenergiczną zarówno po podaniu jednorazowym (pojedyncza dawka) jak i po podaniu przewlekłym.
EnglishVenlafaxine has virtually no affinity for rat brain muscarinic, cholinergic, H1-histaminergic or α 1-adrenergic receptors in vitro.
Wenlafaksyna praktycznie nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych, cholinergicznych, H1- histaminowych i α1- adrenergicznych w mózgu szczura in vitro.
EnglishIt weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
EnglishIt weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazując istotnego powinowactwa do receptorów histaminergicznych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
EnglishRisperidone binds also to alpha1-adrenergic receptors, and, with lower affinity, to H1-histaminergic and alpha2-adrenergic receptors.
Rysperydon wiąże się również z receptorami alfa- 1- adrenergicznymi i, z mniejszym powinowactwem, z receptorami histaminergicznymi H1 i receptorami α- 2- adrenergicznymi.

Synonimy (angielski) dla "adrenergic":

adrenergic