"to adopt" po polsku

EN

"to adopt" - polskie tłumaczenie

EN to adopt
volume_up
[adopted|adopted] {czasownik}

However, the Council is not planning to adopt any conclusions in this regard.
Rada jednak nie planuje przyjmować żadnych wniosków w tej sprawie.
Mr Hannan, I do believe we ought not to adopt these comparisons.
Uważam, że nie powinniśmy przyjmować tych porównań.
As a result, Commissioner, we must adopt legislation that helps them.
W związku z tym musimy przyjmować prawodawstwo, które im pomaga.
to adopt
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
Stowarzyszenie to ma 1 200 członków: wielu adoptowało dzieci, a niektórzy dopiero chcą je adoptować.
However, in Romania, there are more families wishing to adopt than children available for adoption.
Jednak w Rumunii jest więcej rodzin pragnących adoptować dzieci niż dzieci do adopcji.
Może pan adoptować.
to adopt (też: to assume, to take on, to bedight)
volume_up
przybrać {czas. dk}
to adopt (też: to assimilate)
volume_up
przyswoić {czas. dk}
to adopt
volume_up
zaadoptować {czas. dk}
to adopt (też: to appropriate, to take in)
volume_up
zapożyczać {czas. ndk} (obyczaj)
to adopt (też: to appropriate)
volume_up
zapożyczyć {czas. dk} (obyczaj)
to adopt (też: to accept, to co-opt, to enroll, to get)
volume_up
przyjąć {czas. dk}
I think that the approach to adopt is to expand the commercial partnership.
Uważam, że rozwiązaniem, które należy przyjąć jest rozszerzenie partnerstwa handlowego.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Nadszedł czas, by zrezygnować z uogólnień i przyjąć praktyczne środki.
We must adopt specific measures to support employment and effective monitoring.
Musimy przyjąć specjalne środki wspierania zatrudnienia i skutecznego monitorowania.
to adopt
volume_up
usynowić {czas. dk}

Przykłady użycia - "to adopt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.
EnglishI hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
EnglishWe think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
Oczekujemy, że Komisja Europejska mogłaby przejąć decydującą rolę w tej sprawie.
EnglishIn this context, the European Council will adopt a Declaration on Globalisation.
W tym kontekście Rada Europejska przyjmie deklarację w sprawie globalizacji.
EnglishAll this will be changed and improved by the regulation which we will adopt tomorrow.
To wszystko się zmieni i poprawi dzięki rozporządzeniu, które jutro przyjmiemy.
EnglishToday, I would like the European Parliament to adopt this resolution in plenary.
Chciałbym dziś, by Parlament Europejski przyjął tę rezolucję na zgromadzeniu plenarnym.
EnglishI therefore hope that the European Parliament will adopt these amendments tomorrow.
Dlatego mam nadzieję, że Parlament Europejski przyjmie jutro przedstawione poprawki.
EnglishThis is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.
To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.
EnglishI think we should adopt broader measures for the European Union in this area.
Myślę, że w tym zakresie powinniśmy dokonywać szerszych unijnych rozwiązań.
EnglishAs every year, we, along with other institutions, will be asked to adopt the EU budget.
Jak co roku, będziemy wraz z innymi instytucjami proszeni o przyjęcie budżetu UE.
EnglishIt is nonetheless vital for us to adopt more effective intervention tools.
Niemniej istotne dla nas jest przyjęcie skutecznych narzędzi interwencyjnych.
EnglishIn fact, I mentioned that we tried to adopt a position using a nuanced approach.
Tak naprawdę mówiłem, że staraliśmy się zająć stanowisko stosując podejście zróżnicowane.
EnglishOn 30 November, the Council is expected to adopt a series of conclusions on this matter.
Spodziewamy się, że 30 listopada Komisja przyjmie szereg konkluzji w tej sprawie.
EnglishI should like, firstly, to ask a question and, secondly, to adopt a political position.
Po pierwsze, chciałam zadać pytanie, a po drugie, zająć stanowisko polityczne.
English The Council shall adopt European regulations and decisions determining:
    Rada przyjmuje rozporządzenia europejskie i decyzje europejskie ustalające:
EnglishIn principle, the Commission proposes new laws, and the Parliament and Council adopt them.
Z reguły to Komisja proponuje nowe akty prawne, a Parlament i Rada je przyjmują.
EnglishIt is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.
Dlatego tym bardziej konieczne jest szybkie przyjęcie odpowiednich reguł rynkowych.
EnglishThe European Council will also adopt the EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Rada Europejska przyjmie także Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.
EnglishNew EU members are all due to adopt the euro, when they are able to meet the criteria.
Wszyscy nowi członkowie UE przyjmą euro, pod warunkiem, że spełnią wymagane kryteria.
EnglishFor that reason, every document we adopt must be well thought out and well balanced.
Z tego powodu każdy dokument, który przyjmujemy musi być dobrze przemyślany i wyważony.