"to admit" po polsku

EN

"to admit" - polskie tłumaczenie

EN to admit
volume_up
[admitted|admitted] {czasownik}

to admit (też: to award, to concede, to confess)
volume_up
przyznać {czas. dk}
Mr President, ladies and gentlemen, I must admit that this is unbelievable.
Muszę przyznać, że to niewiarygodne.
Those Council Members who are responsible should at least admit it!
Członkowie Rady odpowiedzialni za te kwestie powinni przynajmniej to przyznać!
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Musimy przyznać, że teraz żyjemy kosztem przyszłych pokoleń.
to admit
volume_up
przyznać się {czas. zwr. dk}
The thing I had to admit to myself, with great repulsion, was that I get it.
Rzeczą, do której musiałam przyznać się przed sobą, z wielkim oporem, było, że też to miałam.
We all know how hard it is to admit weakness and failure.
Wszyscy wiemy jak trudno jest przyznać się do słabości i porażki.
However, we are continuing with the same policy in Portugal and in Greece again, rather than admit our mistake.
Tymczasem zamiast przyznać się do błędu, realizujemy tę samą strategię w Portugalii i ponownie w Grecji.
to admit (też: to avow, to award)
volume_up
przyznawać {czas. ndk}
Nikt nie lubi się do tego przyznawać.
Their collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
I admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Przyznaję, że rezultat powtórzonego referendum w Irlandii nie był dla mnie niespodzianką.
to admit (też: to allow)
volume_up
dopuścić {czas. dk}
If we simply admitted them fully into a European Customs Union, we would substantially improve their quality of life.
Gdybyśmy po prostu w pełni dopuścili ich do europejskiej unii celnej, to mogłoby to w znacznym stopniu poprawić jakość ich życia.
President Bush admitted six European countries to the programme at a lavish ceremony two days ago, but stated that he would not admit a further six, including Greece.
Dwa dni temu prezydent Bush z wielką pompą dopuścił do tego programu sześć krajów europejskich, ale oświadczył, że nie dopuści kolejnych sześciu, w tym Grecji.
However, the four questions we asked ourselves were a matter of answering a question about transparency, or which groups might be admitted to participate in the procedure.
Natomiast 4 pytania, jakie sobie postawiliśmy, to była kwestia odpowiedzi na pytanie o transparentność, czyli jakie grupy można ewentualnie dopuścić do udziału w procedurze.
Nie muszę na nic pozwalać!
Czemu nie pozwalasz?
to admit (też: to confess)
volume_up
przyznawać się {czas. zwr. ndk}
We must have the courage to carry out a regular analysis and evaluation of our actions, admit where we have made mistakes and, when we have made them, we must find other solutions.
Musimy mieć odwagę, aby regularnie analizować i oceniać nasze działania, przyznawać się do popełnionych błędów, a jeśli takowe popełniliśmy, szukać innych rozwiązań.
Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all.
Prowadzenie tej nowej procedury w kontekście przepisów lizbońskich było nowym doświadczeniem dla nas wszystkich i - co pokornie wyznaję - przede wszystkim dla mnie.

Przykłady użycia - "to admit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMany hospitals are refusing to admit and treat them due to the risk of contamination.
Ze względu na ryzyko skażenia wiele szpitali odmawia ich przyjmowania i leczenia.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Przyznają to nawet lokalni politycy, tacy jak pan burmistrz Freddy Thielemans.
EnglishScientists admit that this figure could double over the next 20 years.
Naukowcy przyznają, że w najbliższych 20. latach liczba ta może ulec podwojeniu.
EnglishI am quite happy to admit, as you pointed out, that as Europeans we have responsibilities.
Chętnie przyznaję, jak pan zauważył, że jesteśmy odpowiedzialni jako Europejczycy.
EnglishI admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Przyznaję, że rezultat powtórzonego referendum w Irlandii nie był dla mnie niespodzianką.
EnglishNow, everything I've been telling you, I admit, is pretty disheartening.
Wszystko, co powiedziałem, jest przygnębiające. ~~~ Ale są też dobre strony.
EnglishIt now seems very clear that we are never going to admit Turkey to full membership.
Wydaje się całkiem jasne, że nigdy nie przyjmiemy Turcji jako pełnoprawnego członka Unii.
EnglishHow prepared are we to admit Romania and Bulgaria to the Schengen Area?
W jakim stopniu jesteśmy gotowi na przyjęcie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen?
EnglishI must admit that, reading the report, I lost sight of even the most important objective.
Przyznam się, że czytając to sprawozdanie zagubiłem nawet najważniejszy cel.
EnglishIf the Council and Commission are honest, they will have to admit that it can.
Jeśli Rada i Komisja chcą być uczciwe, muszą odpowiedzieć twierdząco.
EnglishObjectively speaking, we must admit that Belarus has also done a lot to foster understanding.
Obiektywnie trzeba powiedzieć, że i Białoruś zrobiła wiele na rzecz porozumienia.
EnglishLet us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.
Bądźmy pokorni i przyznajmy, że lata pomocy humanitarnej nie zmniejszyły zależności.
EnglishThe other issue is that Member States should admit the refugees voluntarily.
Druga sprawa dotyczy tego, że państwa członkowskie powinny przyjmować uchodźców dobrowolnie.
EnglishI freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Ochoczo przyznaję, że rząd prezydenta Berdimuhamedowa zrobił postęp.
English75 percent of people admit doing private conversations from work on their mobile phones.
75% osób przyznaje się, że wykonują prywatne rozmowy w pracy przez ich telefony komórkowe.
English. ~~~ "So you admit it's all interpretation.
"Oh!" powiedzieliby kreacjoniści "Przyznasz zatem ze to wszystko jest interpretacją.
EnglishI find it impossible to vote for this text, although I do admit that it has certain qualities.
Nie mogę głosować za tym tekstem, mimo że - przyznaję - ma on pewne zalety.
EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Przyznaję to, ale wydarzy się to dopiero gdy damy wszystko...
EnglishI'll admit, it wasn't exactly the smartest of starts, but, you know, you got to start somewhere.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co robię, ale nie byłem sam... prawie nikt nie wiedział.