EN

admission {rzeczownik}

volume_up
Only such an admission and apology can give impetus to the process of reconciliation between Turkey and Armenia.
Jedynie takie przyznanie się i przeprosiny mogą przyspieszyć proces pogodzenia między Turcją a Armenią.
It is an admission of a lack of values, which I do not identify with and which I condemn with every fibre of my being.
Jest to przyznanie się do braku wartości, z czym się nie zgadzam i co z całego serca potępiam.
Accusations and admissions have been made of its using bribery and corruption.
Przedstawiono zarzuty i uzyskano przyznanie się do winy - do łapownictwa i korupcji.
We cannot afford to pay so much for admission.
Nie możemy płacić aż tyle za wstęp.
admission
Treatment was initiated during the acute phase after hospital admission and lasted for a period of 16 weeks.
Leczenie rozpoczynano w fazie ostrej po przyjęciu do szpitala i prowadzono przez okres 16 tygodni.
The conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State.
Warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym.
We attach much importance to their admission and we will continue working with our US counterparts on resolving this issue.
Przywiązujemy do ich przyjęcia dużą wagę i będziemy nadal współpracować z partnerami z USA w celu rozwiązania tej kwestii.
admission (też: access, approach)
It seeks admission to the European energy sector, but meanwhile does not open its own market to foreign businesses.
Pragnie ona dostępu do europejskiego sektora energetycznego, a tymczasem nie otwiera dostępu do swojego rynku dla biznesu zagranicznego.
The admission criteria for the training courses must be quality-based, and, at the same time, gender equality must be respected and access for disadvantaged groups improved.
Kryterium przyjęcia na kursy musi być jakość, a równocześnie poszanowane musi być równouprawnienie płci i lepszy dostęp dla grup znajdujących się w trudnym położeniu.
Europol points out that the full admission of Bulgaria and Romania into the Schengen cooperation will give criminal groups from the Balkans and the former Soviet Union easier access to the EU.
Europol informuje, że pełne przystąpienie Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen ułatwi dostęp do UE grupom przestępczym z Bałkanów i byłego Związku Radzieckiego.

Przykłady użycia - "admission" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Niechętnie się do tego przyznajemy, ale Bułgaria jest nowym państwem członkowskim.
EnglishEverything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Można powiedzieć, że wszystko, co nastąpiło później, było skutkiem tej decyzji.
EnglishThere is firstly the admission that the Lisbon Strategy objectives will not be achieved in 2010.
Po pierwsze przyznano w nim, że cele strategii lizbońskiej nie zostaną osiągnięte do 2010 roku.
EnglishAccession to NATO cannot be a prerequisite for admission to the EU.
Członkostwo w NATO nie może być warunkiem przystąpienia do UE.
EnglishFor the first time, we have succeeded in creating a standardised admission system covering the whole of Europe.
Po raz pierwszy udało się nam stworzyć znormalizowany system przyjmowania dla całej Europy.
EnglishTreatment was initiated during the acute phase after hospital admission and lasted for a period of 16 weeks.
Leczenie rozpoczynano w fazie ostrej po przyjęciu do szpitala i prowadzono przez okres 16 tygodni.
EnglishIt is an admission of a lack of values, which I do not identify with and which I condemn with every fibre of my being.
Jest to przyznanie się do braku wartości, z czym się nie zgadzam i co z całego serca potępiam.
EnglishOnly such an admission and apology can give impetus to the process of reconciliation between Turkey and Armenia.
Jedynie takie przyznanie się i przeprosiny mogą przyspieszyć proces pogodzenia między Turcją a Armenią.
EnglishIn short, for the reasons cited above, I am opposed to the possible admission of Guantánamo inmates to the EU.
W skrócie, z wyżej wymienionych powodów jestem przeciwny ewentualnemu przyjęciu więźniów z Guantanamo w UE.
EnglishThe diverging European views on the problem of Kosovo constitute an admission of the CFSP's failure.
Zróżnicowanie poglądów europejskich na temat problemu Kosowa to dowód porażki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
EnglishSo criticism of India's difficulties and failings must be balanced by full and frank admission of our own.
Krytykę problemów i wad Indii trzeba zatem równoważyć pełnym i szczerym przyznaniem się do naszych własnych ujemnych stron.
EnglishBy its own admission, the Commission believes its proposals will lead to a substantial deepening of economic and monetary union.
Komisja sama przyznaje, że jej propozycja doprowadzi do znacznego wzmocnienia unii gospodarczo-walutowej.
EnglishWould you explain the rules for admission?
EnglishThe conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State.
Warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym.
EnglishWe cannot afford to pay so much for admission.
EnglishI was having my inscriptions, my admission to biology.
EnglishWe attach much importance to their admission and we will continue working with our US counterparts on resolving this issue.
Przywiązujemy do ich przyjęcia dużą wagę i będziemy nadal współpracować z partnerami z USA w celu rozwiązania tej kwestii.
EnglishThis admission of responsibility alone represented the beginning of the work of the only freely elected East German Parliament.
Samo wzięcie na siebie odpowiedzialności stało się początkiem pracy jedynego wybranego w wolnych wyborach parlamentu NRD.
EnglishI should like to add one area of concern, namely the admission of products from outside the European Union.
Chciałbym dodać jeszcze jeden obszar, z którym związane są pewne obawy, a mianowicie dopuszczanie do obrotu produktów spoza Unii Europejskiej.
EnglishNext, friendliness towards citizens: what are we going to do about Schengen, Romania and Bulgaria, and the admission of Croatia?
Następnie przyjazne nastawienie do obywateli: co zrobimy ze strefą Schengen, Rumunią i Bułgarią oraz przyjęciem Chorwacji?

"admission of guilt" - polskie tłumaczenie

admission of guilt
Polish
  • dopuszczenie do winy
  • przyznanie się do winy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.