EN

admissible {przymiotnik}

volume_up
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
Mr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
Panie przewodniczący! Proszę o ogłoszenie, że poprawka 15 jest dopuszczalna.
Thus, the President has decided that they are admissible.
Przewodniczący uznał je zatem za dopuszczalne.
admissible

Przykłady użycia - "admissible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
Panie przewodniczący! Proszę o ogłoszenie, że poprawka 15 jest dopuszczalna.
EnglishThe following questions will not be answered because they were not deemed admissible:
Następujące pytania nie otrzymają odpowiedzi, ponieważ nie uznano ich za dopuszczalne.
EnglishUnder the new rule, amendments are not admissible for consideration in plenary.
Zgodnie z nowym przepisem nie zezwala się na rozpatrywanie poprawek na dodatkowym posiedzeniu.
EnglishThus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
Jest więc mi przykro, panie pośle Nassauer, ale ta poprawka jest dopuszczalna.
EnglishYou certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
EnglishAt the request of only quarter of the members of the committee the petition becomes admissible.
Petycja jest uznawana za dopuszczalną na wniosek zaledwie jednej czwartej członków komisji.
EnglishI cannot support the amendments by Mr Březina amongst others, insofar as they are admissible at all.
Nie mogę poprzeć między innymi poprawek pana posła Březiny, o ile w ogóle są one dopuszczalne.
EnglishThey are, however, admissible for the final report.
Są one jednak dopuszczalne w sprawozdaniu ostatecznym.
EnglishThe President has ruled Amendment 88 admissible.
Pan przewodniczący uznał poprawkę 88 za niedopuszczalną.
EnglishThus, the President has decided that they are admissible.
EnglishQuestions Nos 8 and 9 were not deemed admissible.
Pytania nr 8 i 9 nie zostały uznane za dopuszczalne.
EnglishTherefore, it must be admissible to move this plenary week in Strasbourg from week 10 to week 11.
Dlatego należy uznać przesunięcie tej sesji plenarnej w Strasburgu z dziesiątego na jedenasty tydzień roku za dopuszczalne.
EnglishI am astounded that the House's services even declared this report admissible in its present form.
W osłupienie wprawiło mnie już samo to, że służby Izby uznały przedmiotowe sprawozdanie w jego obecnej postaci, za dopuszczalne.
EnglishMr President, if you find that it is not admissible, the groups should try afterwards to achieve a consensus in this spirit.
Jeśli pan przewodniczący uzna, że to jest niedopuszczalne, grupy potem spróbują osiągnąć konsensus w tym duchu.
EnglishQuestions Nos 3, 4 and 5 are not admissible as the subject in question is already on the agenda for this part-session.
Pytania nr 3, 4 i 5 są niedopuszczalne, ponieważ przedmiotowy temat został już umieszczony w porządku obrad tej sesji częściowej.
EnglishThe action shall be admissible only if the institution, body, office or agency concerned has first been called upon to act.
Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zostały uprzednio wezwane do działania.
EnglishTaking all of this into account, the Presidency considers the amendments admissible, and we shall now proceed to vote on them.
Po uwzględnieniu powyższego, prezydencja uznaje dopuszczalność poprawek. Rozpoczniemy teraz głosowanie nad przedmiotowymi poprawkami.
EnglishThe legal service is of the opinion that the amendment is admissible, and this is also the opinion of the President of the European Parliament.
Służby prawne są zdania, że ta poprawka jest dopuszczalna i taka też jest opinia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
EnglishVery often the petitions submitted to Parliament, and examined by the committee responsible, cannot be deemed admissible.
Bardzo często zdarza się, że petycji złożonych do Parlamentu, które są następnie rozpatrywane przez odpowiedzialne komisje, nie można uznać za dopuszczalne.
EnglishAccording to the report, the number of admissible complaints addressed to the Ombudsman has risen.
Sprawozdanie wskazuje, że zwiększyła się liczba skarg dopuszczalnych wniesionych do rzecznika - z 449 w 2006 roku do 518 w 2007 roku.