EN

to admire [admired|admired] {czasownik}

volume_up
One thing you can do with a picture like this is simply admire it.
Jedno co można z tym obrazem zrobić, to po prostu podziwiać.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is much to admire about Montenegro.
Czarnogórę można podziwiać.
I said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
"Musisz jedynie stać za nimi i podziwiać ich przez cały czas.
to admire
volume_up
admirować {czas. ndk} [wzn.]

Przykłady użycia - "to admire" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President-in-Office of the Council, I admire the statements of Minister Socrates.
Panie urzędujący przewodniczący Rady! Jestem pod wrażeniem deklaracji premiera Socratesa.
EnglishWe admire them, and we fear them, and yet, as man, we want to steal their power.
Podziwiamy je, i obawiamy się ich. ~~~ A jednak, jako rasa ludzka.
EnglishI can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
Mogę jedynie wyrazić uznanie dla oportunistycznej hipokryzji moich kolegów torysów.
English That is why we admire makeup artist and creature creator Rick Baker
Dlatego właśnie podziwiamy tego artystę od charakteryzacji, Ricka Bakera,
EnglishIt creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other.
Tworzy to żywą, pełną energii społeczność, w której ludzie podziwiają i szanują się nawzajem.
EnglishI sincerely admire the idealism of the rapporteur, Tadeusz Zwiefka.
Szczerze podziwiam idealizm sprawozdawcy, pana posła Tadeusza Zwiefki.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is much to admire about Montenegro.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Czarnogórę można podziwiać.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
"Musisz jedynie stać za nimi i podziwiać ich przez cały czas.
EnglishI admire the Hungarian people, who responded very quickly and averted an even bigger disaster.
Podziwiam Węgrów, którzy zareagowali bardzo szybko i zapobiegli jeszcze większej katastrofie.
English(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
(BG) Pani poseł Bowles! Podziwiam pani pragnienie opanowania oszustw podatkowych na szczeblu europejskim.
EnglishWe admire their courage, determination and aspirations for democracy.
Podziwiamy ich odwagę, determinację i demokratyczne aspiracje.
EnglishOne thing you can do with a picture like this is simply admire it.
Jedno co można z tym obrazem zrobić, to po prostu podziwiać.
EnglishNevertheless, we cannot fail to admire this age-old culture.
Nie możemy się jednak oprzeć urokowi tej wielowiekowej kultury.
EnglishI also admire the way the Japanese have coped with it, something which has not been said here yet.
Podziwiam też sposób, w jaki Japończycy sobie z tym poradzili, o czym tutaj dotychczas nie wspomniano.
EnglishMr President, I much admire Mr Sacconi and usually agree with him, but not on this occasion.
Panie przewodniczący! Wysoko cenię pana Guido Sacconiego i zwykle się z nim zgadzam, ale nie w tym przypadku.
EnglishWhile there is much to admire in this report, let us be honest with ourselves and with our voters.
Choć sprawozdanie jest pod wieloma względami godne podziwu, bądźmy uczciwi wobec siebie i naszych wyborców.
EnglishI am going to end with a very small quote from an anthropologist, a woman I admire very much, Margaret Mead.
Na koniec chciałabym krótko zacytować pewną antropolożkę, którą bardzo podziwiam - Margaret Mead.
EnglishI just want to say that I really admire your courage.
Chciałam tyo powiedzieć, że naprawdę podziwiam twoja odwagę.
EnglishI admire Ireland's membership and contribution to the Union.
Podziwiam członkostwo Irlandii i jej wkład w Unię.
EnglishSince there's no one I admire most, this is about a person I admire least, my ex-boyfriend, Andre.
Jako, że nie ma osoby, którą podziwiam najbardziej opowiem o tej, którą podziwiam najmniej, o moim byłym chłopaku Andre.

Synonimy (angielski) dla "admirably":

admirably
admiral
admiration