EN

administrators {liczba mnoga}

volume_up
administrators
In other words, they are administrators who do not work directly in these small businesses.
Innymi słowy, są to administratorzy, którzy nie pracują bezpośrednio w tych firmach.
Cases like that, the administrators just delete it.
W takich przypadkach administratorzy po prostu to kasują.
Administrators are typically involved in drafting policies and monitoring the implementation of EU law, analysing and advising.
Administratorzy opracowują kierunki polityki i monitorują wdrażanie prawa UE, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą.
administrators (też: managers)
Installations have also changed owners over the last 30 years, and the new administrators do not necessarily share the same culture of exploitation in terms of safety.
Instalacje zmieniły też właścicieli w ciągu ostatnich 30 lat; nowi zarządcy niekoniecznie podzielają taką samą kulturę eksploatacji w zakresie bezpieczeństwa.

Przykłady użycia - "administrators" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.
EnglishNinety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.
EnglishWe are already assisting the government to improve the skills of administrators in Kabul.
Pomagamy rządowi w podnoszeniu kwalifikacji pracowników administracyjnych w Kabulu.
EnglishIn other words, they are administrators who do not work directly in these small businesses.
Innymi słowy, są to administratorzy, którzy nie pracują bezpośrednio w tych firmach.
EnglishRemoval of the cross by administrators is the first step to the cultural 'harakiri' of Europe.
Administracyjne usuwanie krzyża jest pierwszym krokiem do kulturowego "harakiri” Europy.
EnglishThe prefab estates are managed by only a few groups, housing cooperatives or administrators.
Osiedla z prefabrykatów są zarządzane przez kilka grup, wspólnoty mieszkaniowe lub administracje.
EnglishPeople really want to know about, OK, administrators, things like that.
Ludzie chcą się dowiedzieć o administratorach i tak dalej.
EnglishPermanent officials are divided into administrators and assistants.
Urzędnicy dzielą się na administratorów i asystentów.
EnglishIt has administrators in it and many, many other things.
W środku mieści się administracja i wiele, wiele innych rzeczy.
EnglishThey do not have trained administrators.
W kraju nie ma służb cywilnych, nie ma wyszkolonej kadry, nie ma infrastruktury potrzebnej nowoczesnemu "przyszłemu państwu”.
EnglishLastly, the draft regulation allows small businesses to resort to so-called external administrators.
Wreszcie, projekt rozporządzenia pozwala małym firmom odwoływać się do tak zwanych administratorów zewnętrznych.
EnglishCases like that, the administrators just delete it.
W takich przypadkach administratorzy po prostu to kasują.
EnglishThe administrators who are supposed to fill in applications and apply for money are not in the least interested in this.
Administracja, która powinna pisać o nie wnioski, aplikować o pieniądze, nie jest tym w żaden sposób zainteresowana.
EnglishI call them the System Administrators.
EnglishThe Commission and the Member States are supporting Greece with a huge amount of money, expertise, interpreters and administrators.
Komisja i państwa członkowskie wspierają Grecję dużymi kwotami pieniędzy, doświadczeniem, tłumaczami i administratorami.
EnglishIf citizens have no means of monitoring expenditure by administrators, an atmosphere of greed and self-enrichment can result.
Jeżeli obywatele nie mają sposobu na monitorowanie wydatków urzędników, efektem może być atmosfera chciwości i prób wzbogacenia się.
EnglishAdministrators are typically involved in drafting policies and monitoring the implementation of EU law, analysing and advising.
Administratorzy opracowują kierunki polityki i monitorują wdrażanie prawa UE, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą.
EnglishThe proposal is very well balanced in terms of data needs and the burden put on respondents and administrators.
Wniosek jest bardzo dobrze wyważony, jeżeli chodzi, z jednej strony, o potrzebę posiadania danych, a z drugiej, obciążanie respondentów i administratorów.
EnglishThe notifications have probably been received by the offices but have not yet filtered through into the minds and consciousness of the administrators.
Urzędy przypuszczalnie otrzymały powiadomienia, jednak jeszcze nie przeniknęły one do umysłów i świadomości administratorów.
EnglishI also think attention should be paid to the people, to the railway workers on the ground: train drivers, station staff, administrators.
Myślę, że należy również zwrócić uwagę na ludzi, na pracowników kolei: maszynistów, pracowników stacji kolejowych, pracowników administracji.