EN

administration {rzeczownik}

volume_up
administration (też: admin)
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
Szwedzka administracja państwowa spełniła oczekiwania wszystkich.
The customs administrations in 27 Member States have to work as a single administration.
Administracje celne 27 państw członkowskich muszą działać jak jedna administracja.
Administration of the Western Saharan fisheries was transferred to Morocco some twenty years or so ago.
Około dwadzieścia lat temu zarządzanie łowiskami zachodniosaharyjskimi przekazano Maroku.
Its administration must be reasonable and proportionate to the benefit to individuals.
Zarządzanie bazą danych musi być utrzymane w rozsądnych granicach i musi być proporcjonalne do korzyści odczuwanych przez jednostki.
Their ownership and administration must be in public hands, in order to protect the interests of EU Member States.
W celu ochrony interesów państw członkowskich UE własność i zarządzanie muszą pozostać w sferze publicznej.
administration (też: cabinet, file, government, line, rank, row, tier)
And so I would like to see the GNEP program, that was developed in the Bush administration, go forward aggressively.
Oczekuję na szybki postęp programu Światowego Partnerstwa Energii Jądrowej, opracowanego przez rząd Busha (ang.
This decision conveys the 'à la carte' approach which is increasingly being adopted by the current administration.
Postanowienie to pokazuje podejście á la carte, coraz częściej stosowane przez obecny rząd.
And then worked for the Jerry Brown administration.
Później pracowałem dla rządu Jerry'ego Browna.
The Senate administration is stuck between a rock and a hard place.
Problem zagospodarowania lotnisk budzi bardzo silne emocje w całym mieście Zarząd senatu znalazł się wtrudnej sytuacji.
There is indeed, as earlier speakers have said, considerable overlap between their programmes, and I believe that their management and administration, at least, could usefully be merged.
Rzeczywiście, jak wspominali moi przedmówcy, wiele elementów programów tych dwóch agencji nakłada się i sądzę, że przynajmniej ich zarząd i administracja mogłyby zostać połączone.

Przykłady użycia - "administration" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPeak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
EnglishAbsorption After i. v. administration, Cmax is reached at the end of infusion.
Wchłanianie W przypadku podania dożylnego Cmax jest osiągane pod koniec infuzji.
EnglishTotal plasma clearance of telmisartan after oral administration is > 1500 ml/ min.
Klirens osoczowy telmisartanu po podaniu doustnym jest większy niż 1500 ml/ min.
EnglishIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbek.
EnglishNo serious adverse reactions related to DaTSCAN administration have been reported.
Nie odnotowano poważnych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem DaTSCAN.
EnglishIf these symptoms occur, the administration should be immediately discontinued.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.
EnglishFollowing oral administration, adefovir dipivoxil is rapidly converted to adefovir.
Po podaniu doustnym adefowir dipiwoksylu ulega szybkiej przemianie do adefowiru.
EnglishTylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of Aivlosin.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym preparatu Aivlosin.
EnglishCo-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.
EnglishCo-administration of sildenafil with ritonavir is not advised (see section 4.5).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
EnglishAfter intravenous administration, 42±7 % of dose is excreted unchanged in the urine.
Po podaniu dożylnym 42± 7 % dawki wydalane jest w stanie nie zmienionym w moczu.
EnglishNot studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
Nie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
EnglishIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
EnglishThe solution is a practically clear, orange solution for oral administration.
Roztwór do podawania doustnego jest prawie przezroczysty, o pomarańczowej barwie.
EnglishRajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
EnglishThis administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
Następnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.
EnglishThe following adverse events have been reported after administration of Menitorix:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu szczepionki Menitorix:
EnglishNo such reactions have been observed in pigs after intramuscular administration.
Nie stwierdzono występowania podobnych zmian po podaniu domięśniowym u świń.
EnglishPeak plasma concentrations are achieved 90 minutes after sublingual administration.
Maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje się po 90 minutach od podania podjęzykowego.
EnglishCo-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.
Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.