EN

administered {przymiotnik}

volume_up
administered (też: governed, administrated)
administered (też: dispensed)
administered
administered (też: administrated)

Przykłady użycia - "administered" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.
W badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.
EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishEnbrel is administered by an injection under the skin (by subcutaneous injection).
Lek Enbrel podaje się poprzez wstrzyknięcie pod skórę (wstrzyknięcie podskórne).
EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
Englishge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.
W czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z
EnglishRivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.
Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.
EnglishDexamethasone was administered 30 minutes prior to chemotherapy treatment on Day 1.
Deksametazon podawany był na 30 minut przed rozpoczęciem chemioterapii w dniu 1.
EnglishInstead, regular insulin administered intravenously is recommended in such cases.
W takich przypadkach należy podawać dożylnie zwykłą (regular) insulinę ludzką.
EnglishArava should be administered to patients only under careful medical supervision.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
EnglishAdditional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.
Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.
EnglishOne or 2 laser light treatments were administered following PhotoBarr injection.
Po podaniu produktu PhotoBarr wykonano 1 lub 2 naświetlenia światłem lasera.
EnglishPregnancy and breast-feeding Savene should not be administered if you are pregnant.
Ciąża i karmienie piersią Lek Savene nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży.
EnglishSetting the device for the correct concentration of nitric oxide to be administered
nastawienie urządzenia na właściwe stężenie tlenku azotu stosowanego do inhalacji
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be administered.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishThe overall absorption was higher in dogs and cats when administered with food.
Całkowite wchłanianie było wyższe u psów i kotów podczas podawania wraz z pokarmem.
EnglishEach bolus is administered as a slow intravenous injection within 2 minutes.
Każdy bolus jest podawany jako powolne, dożylne wstrzyknięcie, trwające 2 minuty.
EnglishIn chronic renal failure patients Silapo has not to be administered subcutaneously.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek Silapo nie wolno podawać podskórnie.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishVimpat solution for infusion can be administered i. v. without further dilution.
Produkt Vimpat roztwór do infuzji można podawać dożylnie bez rozcieńczania.
EnglishViread should also not be administered concurrently with adefovir dipivoxil.
Produktu Viread nie należy także podawać równocześnie z adefowirem dipiwoksylu.