EN

to administer [administered|administered] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
It's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.
Mamy system poziomów pokazujący jak zarządza się szkolnictwem oraz co i komu się daje.
Therefore, women of child- bearing potential should avoid contact with, or wear disposable gloves when administering, the product.
Z tego względu, kobiety w okresie ciąży bądź jej planowania, powinny unikać kontaktu z produktem lub aplikować go w rękawiczkach ochronnych.
2. "manage"
to administer (też: to administrate)
These matters must be administered by the Member States in accordance with their own national preferences.
Kwestiami tymi muszą zarządzać państwa członkowskie zgodnie z krajowymi preferencjami.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
A zatem tego rodzaju opłatami za ochronę lotnictwa należy zarządzać w sposób przejrzysty.
This aid must be administered in a swift and responsive manner in order to have any chance of being effective.
Aby mieć jakąkolwiek szansę bycia skutecznym, pomocą tą należy zarządzać szybko i elastycznie.
We must stop regarding cities merely as final recipients and instead view them as entities that administer territories.
Musimy skończyć z traktowaniem miast wyłącznie jako końcowych beneficjentów i zacząć traktować je jako podmioty administrujące terytorium.
These paying agents would then also administer the contracts for services and ensure that taxes are paid and social security contributions are deducted.
Agenci rozliczeniowi będą wówczas administrować również umowami na świadczenie usług i będą gwarantować, że podatki będą płacone, a składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzane.
Disparity in how cross-compliance is administered from country to country compounds the resentments which it has built up in some.
Różnice w administrowaniu współzgodnością pomiędzy różnymi państwami mnożą niechęć, jaką współzgodność wzbudza w niektórych z nich.
to administer (też: to administrate)
3. "sacraments to sb", Religia
to administer
volume_up
opatrzyć {czas. dk} (kogoś sakramentami)

Przykłady użycia - "to administer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDo not administer in conjunction with bactericidal antibiotics like beta-lactames.
Nie podawać łącznie z antybiotykami bakteriobójczymi, takimi jak beta- laktamy.
EnglishAlways administer Yarvitan exactly as your veterinary surgeon has instructed you.
Lek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.
EnglishAdminister the appropriate dose by subcutaneous injection using a sterile pen needle.
Podać odpowiednią dawkę, wstrzykując podskórnie za pomocą jałowej igły do pena.
EnglishThe EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
Państwa UE są tak zróżnicowane, że nie da się wprowadzić jednolitych zasad.
EnglishDo not administer to sick or debilitated dogs or dogs suffering from heat stress.
Nie stosować u psów chorych, osłabionych lub cierpiących na stres cieplny.
EnglishTherefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
EnglishThe doctor or nurse will administer the recommended dose of Rotarix to your child.
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki Rotarix dziecku.
EnglishAdminister by inhalation using a vaporiser calibrated for sevoflurane.
Podawać w inhalacji za pomocą parownika kalibrowanego do stosowania sewofluranu.
EnglishAdminister one dose of 1 ml subcutaneously according to the following vaccination scheme:
Podawać podskórnie jedną dawkę (1 ml) według następującego programu szczepień:
EnglishInfuse all of the remaining solution to administer a 250 mg dose of doripenem.
Aby podać 250 dorypenemu, należy podać całą pozostałą zawartość worka.
EnglishYou will also need 1 ml of water for injections and a syringe to administer Enbrel
Do podania produktu Enbrel będzie potrzebny także 1 ml wody do wstrzykiwań oraz strzykawka
EnglishAdminister one dose of 1 ml subcutaneously according to the following vaccination scheme:
Podawać podskórnie jedną 1 ml dawkę według następującego programu szczepień:
EnglishIt is not recommended to co- administer rifampicin and VIRAMUNE (see section 4.4).
Nie jest zalecane jednoczesne podawanie ryfampicyny i preparatu VIRAMUNE (patrz punkt 4. 4).
EnglishAdminister the whole contents of the syringe into the inside of the upper lip (see Figure 3).
Wstrzyknąć zawartość strzykawki w wewnętrzną powierzchnię górnej wargi (patrz ryc.
EnglishDo not administer Caelyx as a bolus injection or undiluted solution.
Nie wolno podawać preparatu Caelyx w postaci bolusu lub nie rozcieńczonego roztworu.
Englishsp Administer 2 ml of vaccine deep intramuscularly in the neck area behind the ear.
Wstrzykiwać głęboko domięśniowo dawkę 2 ml w okolicy szyi za uchem.
EnglishA doctor or nurse will administer the recommended doses of RotaTeq to your child.
Zalecane dawki szczepionki RotaTeq będą podane dziecku przez lekarza/ pracownika służby zdrowia.
EnglishOnly your physician can administer Liprolog by the intravenous route.
Wstrzykiwać lek Liprolog zgodnie z instrukcjami lekarza lub pielęgniarki.
EnglishDo not administer intravenously (see section 4.4 and section 6.6).
Preparatu nie wolno wstrzykiwać dożylnie (patrz punkt 4. 4 oraz punkt 6. 6).
EnglishThe doctor treating you will administer EVICEL during surgery.
Lekarz prowadzący leczenie podaje preparat EVICEL podczas zabiegu chirurgicznego.

"administer the grant" - polskie tłumaczenie

administer the grant
Polish
  • administrować dotacją
  • administrowanie dotacją
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.