"adjuvant therapy" po polsku

EN

"adjuvant therapy" - polskie tłumaczenie

EN

adjuvant therapy {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
adjuvant therapy (też: adjuvant care)

Przykłady użycia - "adjuvant therapy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDocetaxel Winthrop in combination with doxorubicin and cyclophosphamide: adjuvant therapy
Docetaxel Winthrop w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem: leczenie uzupełniające
EnglishAdjuvant taxane therapy was allowed only if it was completed at least 12 months prior to study entry.
W badaniu mogli również brać udział chorzy, u których stosowano leczenie uzupełniające taksanem co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do badania.
EnglishCurrently, data on the use of Xeloda in combination with other chemotherapeutic agents in adjuvant therapy of colon cancer is not available.
dotyczące stosowania produktu Xeloda w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami do leczenia uzupełniającego raka okrężnicy, nie są dostępne.
EnglishTherefore, FABLYN should be used for the treatment of osteoporosis only after the treatment of breast cancer, including adjuvant therapy, has been completed.
W związku z tym produkt FABLYN powinien być stosowany w leczeniu osteoporozy dopiero po zakończeniu leczenia raka piersi, w tym leczenia adjuwantowego.
EnglishTherefore, EVISTA should be used for osteoporosis treatment and prevention only after the treatment of breast cancer, including adjuvant therapy, has been completed.
Dlatego preparat EVISTA powinien być stosowany w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie, dopiero po zakończeniu leczenia raka sutka, w tym po zakończeniu terapii wspomagającej.
EnglishTherefore, OPTRUMA should be used for osteoporosis treatment and prevention only after the treatment of breast cancer, including adjuvant therapy, has been completed.
Dlatego preparat OPTRUMA powinien by stosowany w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie, dopiero po zako czeniu leczenia raka sutka, w tym po zako czeniu terapii wspomagaj cej.
EnglishIn the docetaxel plus trastuzumab arm, 64 % had received a prior anthracycline as adjuvant therapy compared with 55 % in the docetaxel arm alone.
W grupie pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem 64 % otrzymywało wcześniej antracyklinę jako leczenie adjuwantowe w porównaniu z 55 % w grupie otrzymującej tylko docetaksel.
EnglishIt is indicated as monotherapy as well as adjuvant therapy in partial seizures with or without secondary generalisation, primary generalised seizures and some specific seizure types.
Jest wskazana w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub nie, napadów pierwotnie uogólnionych i niektórych szczególnych napadów padaczkowych.
EnglishAdjuvant radiation therapy was prescribed according to guidelines in place at participating institutions and was given to 69 % of patients who received TAC and 72 % of patients who received FAC.
Uzupełniające leczenie napromienianiem zalecano zgodnie z lokalnymi wytycznymi instytucji prowadzących badania i otrzymywało je 69 % pacjentów przyjmujących TAC i 72 % pacjentów otrzymujących FAC.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "adjuvant therapy"

therapy rzeczownik
therapy przymiotnik
adjuvant rzeczownik
adjuvant przymiotnik
root canal therapy rzeczownik
art therapy rzeczownik
endodontic therapy rzeczownik
antibiotic therapy rzeczownik
occupational therapy rzeczownik
kinetic therapy rzeczownik
magnetic therapy rzeczownik
gene therapy rzeczownik
group therapy rzeczownik