EN

adjustment {rzeczownik}

volume_up
adjustment (też: control, regulation)
The other ingredients are mannitol (E421) and sodium hydroxide for pH adjustment.
Inne składniki leku to mannitol (E421) i wodorotlenek sodu do regulacji pH.
Ascorbic acid Sodium chloride Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid (pH adjustment) Water for injections.
Kwas askorbinowy, Chlorek sodu, Wodorotlenek sodu i(lub) kwas solny (regulacja pH), Woda do wstrzykiwań.
Lactose monohydrate Hydrochloric acid, sodium hydroxide (for pH adjustment)
Laktoza jednowodna Kwas solny, sodu wodorotlenek (do regulacji pH)
I think that is also a welcome adjustment to the procedures that we have at the moment.
Uważam, że jest to również mile widziana poprawka do procedur, które mamy obecnie.
Once again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
In two areas - and the Commissioner also referred to these - there is still some room for adjustment.
W dwóch obszarach - komisarz również o tym wspomniał - jest nadal miejsce na poprawki.

Przykłady użycia - "adjustment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe effectiveness of dosing interval adjustment has not been clinically evaluated.
Nie oceniano klinicznie skuteczności leczenia po zmianie odstępów między dawkami.
EnglishPatients with CLcr ≥ 20 ml/ min do not require a dose adjustment, see section 5.2.
Pacjenci z Clkr ≥ 20 ml/ min nie wymagają dostosowania dawki, patrz punkt 5. 2.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Denmark/Linak A/S (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Dania/Linak A/S (
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
EnglishNo dosage adjustment is necessary for patients with severe renal impairment.
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.
EnglishDose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:
Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:
EnglishNo dose adjustment is necessary for patients with impaired hepatic function.
Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.
EnglishPatients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
Jedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.
EnglishThe other ingredients are mannitol (E421) and sodium hydroxide for pH adjustment.
Inne składniki leku to mannitol (E421) i wodorotlenek sodu do regulacji pH.
EnglishHowever, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
EnglishNo dose adjustment required for ISENTRESS or tenofovir disoproxil fumarate.
(indukowanie UGT1A1) Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała.
EnglishPopulation PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.
Badania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczne.
EnglishPopulation PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.
Babania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczna.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Nordjylland/Dania (
EnglishIt will be a very difficult adjustment for the people living in the regions affected.
Przystosowanie będzie dla ludzi żyjących w dotkniętych regionach bardzo trudne.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: SI/Mura, Slovenia (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: SI/Mura, Słowenia (
EnglishThat is the only adjustment we need to make to the Stability and Growth Pact.
I to jest jedyna zmiana, jaką powinniśmy wprowadzić do paktu stabilności i wzrostu.
EnglishThe dose adjustment should be based on the clinical response of the individual patient.
Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.
EnglishKaletra can be co-administered with buprenorphine with no dose adjustment.
Produkt Kaletra można podawać w skojarzeniu z buprenorfiną bez zmiany dawkowania.