EN

to adjust [adjusted|adjusted] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
You can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
Is there an adjustment system in the device to adjust the dosage?
Czy wyrób zaopatrzony jest w system dostosowywania, żeby dostosować dawkę leku?
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Optymalizator konwersji może się dostosować do stopniowych zmian współczynnika konwersji.
From the ruler you can adjust margins, indents, and tabs:
Za pomocą linijki można dostosowywać marginesy, wcięcia i tabulatory:
You adjust marker locations that others can view and search.
Możesz dostosowywać lokalizacje znaczników, które mogą być wyświetlane i wyszukiwane przez użytkowników.
Treatments should be initiated at minimal dosage and progressively adjusted.
Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki i stopniowo ją dostosowywać.
You attach it to a particular sound and then tilt to adjust it.
Przyłącza się je do dźwięku i reguluje, przechylając.
And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.
Założenie jest takie, że sami robimy okulary, własnoręcznie je regulujemy i to właśnie rozwiązuje problem.
Doses and dose frequency (how often Nespo is given) are adjusted depending on the response.
Dawki i częstotliwość dawkowania (jak często podaje się Nespo) reguluje się w zależności od reakcji.
Cystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose.
Należy monitorować poziom cystyny w krwinkach białych i odpowiednio korygować dawkę leku.
The loading dose is then followed by a maintenance dose that can be adjusted according to the patient's response.
Po dawce nasycającej stosuje się dawkę podtrzymującą, którą można korygować w zależności od odpowiedzi pacjenta.
We will be able to prevent and adjust fiscal and economic imbalances, which is one of the best guarantees of economic growth and jobs.
Będziemy w stanie zapobiegać zaburzeniom równowagi fiskalnej i gospodarczej oraz korygować je, co jest jedną z najlepszych gwarancji wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.
to adjust
to adjust
It was able to adjust swiftly to the new realities and to reach a consensus about the way forward.
Potrafiła szybko dopasować się do nowej rzeczywistości i osiągnąć kompromis w zakresie dalszych działań.
During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
Your doctor may adjust your dose if you have kidney problems.
Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.
If the biochemical response is satisfactory, the dose should be adjusted only according to body weight gain.
Jeśli odpowiedź biochemiczna jest zadowalająca, dawkę należy modyfikować jedynie w przypadku zwiększenia masy ciała.
to adjust (też: to appeal, to match)
2. "to sth"
to adjust (też: to accustom oneself)
volume_up
oswoić się {czas. zwr. dk} (z czymś)
to adjust (też: to accustom oneself)
volume_up
oswajać się {czas. zwr. ndk} (z czymś)
3. "to each other"
to adjust (też: to adapt)
4. Technika
to adjust
Agricultural policy must be adjusted by promoting traditional and local agriculture, not least, organic and locally sourced food.
Politykę rolną trzeba uregulować poprzez propagowanie tradycyjnego i lokalnego rolnictwa i ponadto ekologicznej żywności wytwarzanej z lokalnie produkowanych surowców.

Przykłady użycia - "to adjust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishDuring your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
EnglishSodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
TEKST NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM (PUDEŁKO TEKTUROWE) (5 wstrzykiwaczy 3 ml)
EnglishHe/ she may find it necessary to adjust your dose due to a reduced kidney function.
Konieczne może okazać się dostosowanie dawki do zaburzonej czynności nerek.
EnglishYou can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Musimy zatem skorygować procedury w wymiarze zarówno praktycznym, jak i prawnym.
EnglishHydrochloric acid and/ or sodium hydroxide solution may be added to adjust pH.
Kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu mogą być dodane w celu uzyskania odpowiedniego pH.
EnglishSodium hydroxide or hydrochloric acid may have been used to adjust the acidity.
Wodorotlenek sodu lub kwas solny mogły być użyte w celu uzyskania odpowiedniego odczynu.
EnglishYour doctor will review and adjust your dosage if necessary after 2 weeks of treatment.
W razie konieczności lekarz może zmienić dawkę leku po 2 tygodniach leczenia.
EnglishSodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
Kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu mogły być użyte w celu uzyskania odpowiedniego odczynu.
EnglishSodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
Wodorotlenek sodu i (lub) kwas solny mogły być użyte w celu uzyskania odpowiedniego odczynu.
EnglishYour doctor may adjust the dose to 2.5 mg based on your response to CIALIS.
Lekarz może zmienić dawkę na 2, 5 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek CIALIS.
EnglishThere are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system.
Zwariowane przykłady z całego świata, tego jak ludzie podkręcają ten system.
EnglishIts volatility in recent years has hit hard and made it difficult to adjust gradually.
Ich zmienność w ostatnich latach była bardzo uciążliwa i utrudniła stopniową regulację.
EnglishCystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose.
Należy monitorować poziom cystyny w krwinkach białych i odpowiednio korygować dawkę leku.
EnglishSucrose Mannitol Glacial acetic acid Sodium hydroxide (to adjust the pH)
Sacharoza Mannitol Kwas octowy lodowaty Sodu wodorotlenek (do uzyskania właściwego pH)
EnglishWe adjust our baseline to the new level, and we don't recall what was there.
Dostosowujemy nasz punkt odniesienia do nowego poziomu i nie pamiętamy, co było wcześniej.
EnglishIn some cases, your doctor may need to adjust your dose or check your blood levels.
W niektórych przypadkach lekarz może dostosować dawkę lub zlecić przeprowadzenie badań krwi.
EnglishConversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Optymalizator konwersji może się dostosować do stopniowych zmian współczynnika konwersji.
EnglishWe try, but we always have the opportunity to adjust the budget, and this is very important.
Staramy się, ale zawsze mamy możliwość skorygowania budżetu i to jest bardzo ważne.