EN

adjunctive {przymiotnik}

volume_up
1. formalny
Regarding epilepsy, the indication as adjunctive therapy in children aged 3 years and above as well as the indication as monotherapy were debated.
Jeżeli chodzi o padaczkę, dyskutowano wskazanie dotyczące leczenia uzupełniającego u dzieci w wieku od 3 roku życia, jak również wskazanie dotyczące stosowania w monoterapii.

Przykłady użycia - "adjunctive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAdjunctive or monotherapy treatment of partial seizures and generalised seizures, including
Leczenie skojarzone lub w monoterapii napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów
EnglishAdjunctive treatment of partial seizures and generalised seizures, including tonic-clonic
Leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno- klonicznych
EnglishAdjunctive treatment of partial seizures and generalised seizures, including tonic-clonic
Leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno- klonicznych i
EnglishFor the adjunctive use of verteporfin photodynamic therapy (PDT) and Lucentis, see section 5.1.
W przypadku leczenia wspomagającego PDT werteporfiną i produktem Lucentis, patrz punkt 5. 1.
EnglishAdjunctive therapy WITH valproate (inhibitor of lamotrigine glucuronidation – see section 4.5):
Leczenie skojarzone Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt 4. 5):
EnglishAn adjunctive therapy with a thiazide diuretic produces an additive-type of synergy.
Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego.
EnglishFor adjunctive therapy in the treatment of acute mastitis, in combination with antibiotic therapy.
Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia w połączeniu z terapią antybiotykową.
EnglishAn adjunctive therapy with a thiazide diuretic produces an additive-type of synergy.
EMEA 2005 Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego.
EnglishAdjunctive therapy WITHOUT valproate and WITH inducers of lamotrigine glucuronidation (see section 4.5):
Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i Z induktorami glukuronidacji lamotryginy (patrz punkt 4. 5):
EnglishAdjunctive therapy WITHOUT valproate and WITHOUT inducers of lamotrigine glucuronidation (see section 4.5):
Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i BEZ induktorów glukuronidacji lamotryginy (patrz punkt 4. 5):
EnglishAssociation between AZOPT and miotics or adrenergic agonists has not been evaluated during adjunctive glaucoma therapy.
Nie badano związku preparatu AZOPT z miotykami lub agonistami adrenergicznymi w leczeniu skojarzonym jaskry.
EnglishLyrica is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation.
Lyrica jest wskazana w leczeniu wspomagającym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.
EnglishThe adverse events seen with the adjunctive therapy have been observed with each active substance alone.
Działania niepożądane obserwowane w takiej terapii skojarzonej były takie same jak podczas stosowania każdej z substancji czynnych osobno.
EnglishNo unexpected adverse events have been observed with AZOPT when used as adjunctive therapy to travoprost.
Podczas stosowania preparatu AZOPT w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem nie obserwowano żadnych niespodziewanych działań niepożądanych.
EnglishAdditionally the IOP-reducing effect of Azopt as adjunctive therapy to the prostaglandin analogue travoprost has been studied.
Brak danych długoterminowych na temat stosowania preparatu AZOPT w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem (patrz punkt 5. 1).
EnglishAZOPT was primarily evaluated in concomitant administration with timolol during adjunctive glaucoma therapy.
Ponadto, działanie preparatu AZOPT zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe badano w leczeniu wspomagającym terapię analogiem prostaglandyn- trawoprostem.
EnglishAdjunctive therapy in the treatment of myoclonic seizures in adults and adolescents from 12 years of age with Juvenile Myoclonic Epilepsy.
Terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.
EnglishUnfractionated heparin and enoxaparin have been used as antithrombotic adjunctive therapy in clinical studies with Metalyse.
Niefrakcjonowana heparyna i enoksaparyna były stosowane w przeciwzakrzepowej terapii wspomagającej w badaniach klinicznych z użyciem produktu Metalyse.
EnglishCystadane contains betaine anhydrous which is intended to be an adjunctive treatment of homocystinuria, an inborn error of metabolism.
Lek Cystadane zawiera bezwodną betainę, substancję przeznaczoną do leczenia wspomagającego homocystynurii, wrodzonego zaburzenia metabolicznego.
EnglishInovelon is indicated as adjunctive therapy in the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome in patients 4 years and older.
Inovelon jest wskazany w leczeniu wspomagającym napadów padaczkowych w przebiegu zespołu Lennoxa i Gastauta u pacjentów w wieku 4 lat i starszych.

Synonimy (angielski) dla "adjunct":

adjunct