Przykłady użycia - "adjunct" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCalcium supplement as an adjunct to specific therapy in the prevention and treatment of osteoporosis
suplementacja wapnia - wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy;
EnglishI am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
Jestem obywatelem irlandzkim i - co stanowi dodatkowe uzupełnienie - jestem obywatelem europejskim.
EnglishEntacapone is always given as an adjunct to levodopa treatment.
Entakapon jest stosowany zawsze w skojarzeniu z lewodopą.
EnglishAZILECT is used for the treatment of Parkinson's disease as monotherapy (without levodopa) or as adjunct therapy (with levodopa).
AZILECT stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą).
EnglishTreatment should be initiated as an adjunct to diet and exercise to lower the blood glucose in relation to meals.
Leczenie należy rozpocząć wspomagająco z dietą i wysiłkiem fizycznym w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi wzrastającego po posiłkach.
EnglishThe realisation of the Europe 2020 Strategy is of fundamental significance for strengthening the EU and should not be merely an adjunct.
Realizacja strategii Europa 2020 ma podstawowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE i nie powinna być jedynie środkiem dodatkowym.
EnglishLopid as an adjunct to diet and other non-pharmacological treatment (e. g. exercise, weight reduction) for the following:
Lopid jest wskazany jako dopełnienie diety oraz innych nie- farmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczeń fizycznych, zmniejszenie wagi ciała) w następujących okolicznościach:
EnglishLopid is indicated as an adjunct to diet and other non-pharmacological treatment (e. g. exercise, weight reduction) for the following:
Lopid jest wskazany dodatkowo do diety oraz innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczeń fizycznych, zmniejszenia masy ciała) w następujących przypadkach:
EnglishTreatment of high tumour burden follicular lymphoma as adjunct to appropriate combination induction chemotherapy such as a CHOP-like regimen.
Leczenie chłoniaka grudkowego o dużej masie nowotworu jako uzupełnienie właściwej, skojarzonej, chemioterapii indukcyjnej, takiej jak w schematach podobnych do CHOP.
EnglishPrevention of cardiovascular events in patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event (see section 5.1), as an adjunct to correction of other risk factors.
Wpływ induktorów cytochromu P- 450 3A4 (np. rifampicyny czy fenytoiny) na produkt { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest nieznany.
EnglishAs an adjunct to medication, good management and hygiene practices should be introduced in order to reduce the risk of infection and to control the potential build up of resistance.
Oprócz lekarstwa należy wprowadzić dobre zarządzanie i higienę aby zmniejszyć ryzyko infekcji i kontrolować budowanie oporności.
EnglishAs an adjunct to medication, good management and hygiene practices should be introduced in order to reduce the risk of infection and to control the build up of resistance.
Oprócz lekarstwa należy wprowadzić także dobre zarządzanie i higienę, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i aby kontrolować budowanie oporności.
EnglishLopid is indicated as an adjunct to diet and other non-pharmacological treatment (e. g. exercise, weight reduction) for the following:
Lopid jest wskazany jako dopełnienie diety oraz innych nie- farmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczeń fizycznych, zmniejszenie wagi ciała) w następujących okolicznościach:
EnglishPosology The recommended dose of Tasmar is 100 mg three times daily, always as an adjunct to levodopa/ benserazide or levodopa/ carbidopa therapy.
Dawkowanie Zalecana dawka preparatu Tasmar wynosi 100 mg trzy razy na dobę, zawsze w skojarzeniu z preparatami zawierającymi lewodopę/ benzerazyd lub lewodopę/ karbidopę.
EnglishAdjunct to the nitisinone treatment, a diet deficient in phenylalanine and tyrosine is required and should be followed by monitoring of plasma amino acids (see sections 4.4 and 4.8).
Podczas leczenia nityzynonem wymagane jest jednoczesne stosowanie diety ubogiej w fenyloalaninę i tyrozynę oraz monitorowanie aminokwasów w osoczu (patrz punkty 4. 4 i 4. 8).
EnglishIn Parkinson's disease patients receiving chronic levodopa treatment as adjunct therapy there was no clinically significant effect of levodopa treatment on rasagiline clearance.
U pacjentów z chorobą Parkinsona, otrzymujących przez dłuższy czas lewodopę w leczeniu wspomagającym, nie stwierdzono istotnego klinicznie działania lewodopy na klirens rasagiliny.
EnglishParticularly as a result of the enlargement rounds of 2004 and 2007, we must finally distance ourselves from the view that European social policy is an adjunct to the internal market.
W szczególności, w konsekwencji rund poszerzenia Unii w latach 2004 i 2007 musimy ostatecznie odejść od poglądu, że europejska polityka społeczna jest uzupełnieniem rynku wewnętrznego.

Synonimy (angielski) dla "adjunct":

adjunct