EN

adjudicated {przymiotnik}

volume_up
1. Prawo
adjudicated

Przykłady użycia - "adjudicated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe primary adjudicated endpoint was a composite of death and recurrent MI (re-MI) within 30 days of randomisation.
Pierwszorzędowy punkt końcowy badania podlegał weryfikacji i miał charakter złożony (zgon lub ponowny zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni od randomizacji).
EnglishFondaparinux also significantly reduced the rate of adjudicated fatal PE [ 0 patients (0.0 %) vs 5 patients (1.2 %), respectively ].
Fondaparynuks również znacząco zmniejszał częstość występowania rozpoznanego kończącego się śmiercią PE [ odpowiednio 0 pacjentów (0, 0 %) w porównaniu do 5 pacjentów (1, 2 %) ].
EnglishIf it had acted differently, if it had refused to enter into these negotiations, the issue would have been adjudicated by the Dispute Settlement Body of the WTO.
Gdyby postąpiła inaczej, gdyby odmówiła uczestniczenia w tych negocjacjach, przedmiotowa kwestia zostałaby rozstrzygnięta przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO.
EnglishThe incidence of myocardial infarction (adjudicated) was 1.0 % with (9/ 933 subjects) with celecoxib 400 mg once daily and 0.6 % (4/ 628 subjects) with placebo.
Częstość występowania zawału mięśnia sercowego (zatwierdzona) wynosiła 1, 0 % (9/ 933 pacjentów) przy dawce celekoksybu 400 mg raz na dobę oraz 0, 6 % (4/ 628 pacjentów) w przypadku placebo.