"adjoining" po polsku

EN

"adjoining" - polskie tłumaczenie

EN

adjoining {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "adjoining" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAdjoining the west of the high-rise is the underground staff car park.
Przy wysokościowcu od strony zachodniej wybudowano podziemny parking dla pracowników.
EnglishSo the mathematics for the adjoining skins is very similar to what we need for the new one.
Więc matematyka przylegających warstw jest bardzo podobna do tej, której potrzebujemy dla nowej warstwy.
EnglishThere is not a single river in the whole world with so many adjoining countries along its banks.
Nie ma takiej drugiej rzeki na świecie, wzdłuż brzegów której leżałoby aż tyle sąsiadujących krajów.
EnglishUnfortunately, this results in tensions between adjoining states and regions on the subject of environmental policy.
Niestety, powoduje to napięcia między przyległymi państwami i regionami w dziedzinie polityki środowiskowej.
EnglishSo here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.
Więc można powtórzyć, to co mówiliśmy wcześniej: każda warstwa cebuli ukazuje podobieństwo do przylegających warstw.
EnglishWe have four seas adjoining the EU or situated within the EU: the North Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean and the Black Sea.
Do UE przylegają, lub leżą w jej granicach, cztery morza - Morze Północne, Bałtyckie, Śródziemne i Czarne.
EnglishThe financial crisis in the European Union has also affected the countries adjoining us, and it is our duty to help them.
Kryzys finansowy panujący w Unii Europejskiej dotknął także graniczące z nami kraje, i naszym obowiązkiem jest udzielenie im pomocy.