EN

adhesion {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Pressure should be applied with the fingers around the outer edges to ensure adhesion to the skin site for the full 24-hour wearing period.
Należy dociskać palcami zewnętrzne brzegi, aby uzyskać ścisłe przyleganie do skóry przez cały okres użytkowania trwający 24 godziny.
Activities that may lead to excessive sweating, or exposure to water or extreme temperature may contribute to adhesion problems.
Czynno ci zwi zane z nadmiernym wydzielaniem potu, nara eniem na działanie wody lub ekstremalnych temperatur, mog utrudnia wła ciwe przyleganie plastra do skóry.
The fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
7/ 34 Adhezyny fimbrialne F4ab, F4ac, F5 i F6 są odpowiedzialne za przyleganie i zjadliwość szczepów E. coli, które wywołują enterotoksemię prosiąt noworodków.
2. Fizyka
Albo adhezja kapilarna ?
Mokra adhezja ?
3. Medycyna
adhesion
4. "to sth", przenośny
adhesion
volume_up
wierność {f.} (poglądom)

Przykłady użycia - "adhesion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.
Powyższa procedura ułatwia przylgnięcie gąbki TachoSil do powierzchni rany.
EnglishOccasionally, additional adhesion of the patch may be required.
Czasami może być konieczne dodatkowe przymocowanie systemu transdermalnego.
EnglishIt is recommended that users visually check their patch daily to ensure continued proper adhesion.
Zaleca się codzienną kontrolę, czy system transdermalny, plaster prawidłowo przylega.
EnglishBy this mechanism, efalizumab inhibits the binding of LFA-1 to ICAM-1, which interferes with T lymphocytes adhesion to other cell types.
W tym mechanizmie, efalizumab hamuje wiązanie LFA- 1 do ICAM- 1, co ogranicza adhezję limfocytów T do innych typów komórek.
EnglishPressure should be applied with the fingers around the outer edges to ensure adhesion to the skin site for the full 24-hour wearing period.
Należy dociskać palcami zewnętrzne brzegi, aby uzyskać ścisłe przyleganie do skóry przez cały okres użytkowania trwający 24 godziny.
EnglishOr capillary adhesion?
EnglishSecondly, the new state's adhesion to the Cotonou Agreement opens up new prospects for development cooperation and relations with the European Union.
Po drugie, przystąpienie nowego państwa do umowy z Kotonu otwiera nowe perspektywy dla rozwoju współpracy i stosunków z Unią Europejską.
EnglishActivities that may lead to excessive sweating, or exposure to water or extreme temperature may contribute to adhesion problems.
Czynno ci zwi zane z nadmiernym wydzielaniem potu, nara eniem na działanie wody lub ekstremalnych temperatur, mog utrudnia wła ciwe przyleganie plastra do skóry.
EnglishThe fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
Adhezyny fimbrialne F4ab, F4ac, F5 i F6 są odpowiedzialne za zjadliwość szczepów E. coli, które wywołują enterotoksemię prosiąt noworodków.
EnglishOnt également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union européenne, observateurs auprès de la Conférence:
The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, having been observers to the Conference:
EnglishThe fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
7/ 34 Adhezyny fimbrialne F4ab, F4ac, F5 i F6 są odpowiedzialne za przyleganie i zjadliwość szczepów E. coli, które wywołują enterotoksemię prosiąt noworodków.
EnglishWith regard to the activities of the EU, this adhesion also guarantees the public protection similar to that which they already enjoy in their relations with all Member States.
W odniesieniu do działań UE gwarantuje to również obywatelom ochronę analogiczną do tej, jaka przysługuje im już w stosunkach ze wszystkimi państwami członkowskimi.
EnglishThis adhesion will further increase the EU's credibility in the eyes of the third countries which it regularly urges to respect the ECHR as part of their bilateral relations.
To przystąpienie jeszcze bardziej zwiększy wiarygodność UE w oczach krajów trzecich, które Unia regularnie wzywa do przestrzegania EKPC jako element ich stosunków dwustronnych.
English., cytokines, adhesion molecules, or proteinases) that are induced or regulated by TNF.
Etanercept może także modulować odpowiedzi biologiczne kontrolowane przez inne cząsteczki (np. cytokiny, cząsteczki adhezyjne lub proteinazy), które są indukowane lub regulowane przez TNF.

Synonimy (angielski) dla "adhesion":

adhesion
adhesive
adhesive agent