EN

adherence {rzeczownik}

volume_up
To się nazywa "przyleganie".
Further, adherence and extravasation of leukocytes is increased, leading to infiltration of the tumour by lymphocytes, monocytes, and granulocytes.
Ponadto nasilone jest przyleganie i wydostawanie się leukocytów poza światło naczynia, co prowadzi do naciekania guza przez limfocyty, monocyty i granulocyty.

Przykłady użycia - "adherence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur choice is demilitarisation and adherence to the principles of international law.
Naszym wyborem jest demilitaryzacja i przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego.
EnglishI would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
Apeluję, żeby był Pan bardziej surowy w egzekwowaniu przestrzegania wyznaczonego czasu.
EnglishCredibility means, first of all, adherence to our values and principles.
Wiarygodność oznacza przede wszystkim trzymanie się naszych wartości i zasad.
EnglishAre there not intentionally varying standards in the area of adherence to human rights?
Czy aby nie stosuje się celowo podwójnych standardów w zakresie przestrzegania praw człowieka?
EnglishWith imports, however, adherence to our own rules can hardly be monitored.
Jednak w przypadku importu monitorowanie zgodności z naszymi przepisami jest niemalże niemożliwe.
EnglishStrict adherence to the intravenous administration route is required (see section 4.4).
Lek można podawać wyłącznie drogą dożylną (patrz punkt 4. 4).
EnglishAdministration failures Strict adherence to the intravenous route of administration is required.
Nieprawidłowe podanie leku Lek można podawać wyłącznie dożylnie.
EnglishThese relations must be founded on respect for human rights and adherence to international law.
Stosunki te muszą się opierać na szacunku dla praw człowieka i przestrzeganiu prawa międzynarodowego.
EnglishThis risk can be reduced by careful adherence to sterile techniques during bag changes.
Ryzyko to można zmniejszyć dzięki dokładnemu przestrzeganiu technik sterylności podczas zmiany worków do dializy.
EnglishThe solution is irritant, therefore strict adherence to the intravenous route of administration is important.
Roztwór ma działanie drażniące, w związku z czym należy go podawać wyłącznie drogą dożylną.
EnglishNegotiations may continue only with full adherence to the principles and values of the European Union.
Negocjacje mogą być kontynuowane tylko w przypadku poszanowania zasad i wartości Unii Europejskiej.
EnglishThe European Parliament therefore recommends strict adherence to the principle of Community preference.
W związku z tym Parlament Europejski zaleca ścisłe przestrzeganie zasady preferencji wspólnotowej.
EnglishWhat is required is, simply, adherence to the provisions of the various UN resolutions on the matter.
Wymaga się od tego kraju jedynie przestrzegania postanowień różnych rezolucji ONZ, podjętych w tej sprawie.
EnglishOf the choices presented by the Commission, adherence to the status quo is not a viable option.
Ze wszystkich rozwiązań przedstawionych przez Komisję stosowanie się do obecnego status quo nie jest dobrym wyborem.
EnglishWe must deal with them and resolve them by strengthening the mechanism for monitoring adherence.
Musimy się z tymi problemami uporać i rozwiązać je poprzez wzmocnienie mechanizmu kontroli przestrzegania tego układu.
EnglishAnd, anyway, despite the fact that they were far superior in adherence, and the quality of their tomato paste, Prego was struggling.
Mimo lepszego przylegania i jakości sosu, Prego walczyło o przetrwanie.
EnglishThis practice has to be stopped and strict adherence to the regulation must be observed in all Member States.
Trzeba powstrzymać tę praktykę i wszystkie państwa członkowskie muszą ściśle przestrzegać przepisów rozporządzenia.
EnglishWe already have countless trade agreements that make no demands in terms of adherence to social standards.
Mamy już niezliczone umowy handlowe, w których nie stawia się żadnych wymagań, jeżeli chodzi o przestrzeganie standardów socjalnych.
EnglishThe adherence of governments to their commitments and the fulfilment by the EFSF/ESM of their role are necessary conditions.
Warunkiem koniecznym jest, by rządy wywiązały się z podjętych zobowiązań, a fundusze EFSF/ESM spełniły swoją rolę.
EnglishThat agreement is a symbol of the European Union's complete adherence to the ultra-liberal logic of the WTO.
Przedmiotowa umowa stanowi wyraz całkowitego przywiązania Unii Europejskiej do ultraliberalnej logiki Światowej Organizacji Handlu.

Synonimy (angielski) dla "adherence":

adherence
adherent
English