"adequate for" po polsku

EN

"adequate for" - polskie tłumaczenie

EN

adequate for

volume_up

Przykłady użycia - "adequate for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Uważam, że dotkliwie odczuwamy brak ambicji politycznej i stosownych funduszy.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Polityka spójności winna być doskonalona i wzmacniana przez należyte środki unijne.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Gwarantował on ochronę jedynie w stopniu minimalnym i zdecydowanie niewystarczającym.
EnglishPregnancy There are no adequate data from the use of dasatinib in pregnant women.
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dazatynibu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of pegfilgrastim in pregnant women.
Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pegfilgrastymu u kobiet w ciąży.
EnglishIs the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
Czy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?
EnglishIf you are planning to become pregnant and do not use adequate contraceptive measures
jeśli pacjentka planuje ciążę i nie stosuje skutecznych środków antykoncepcyjnych;
EnglishThere are no adequate data from the use of oseltamivir in pregnant women.
Nie ma wystarczających danych na temat stosowania oseltamiwiru u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of tigecycline in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tygecykliny u kobiet w ciąży.
EnglishPregnancy There are no adequate data on the use of azacitidine in pregnant women.
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania azacytydyny u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of bivalirudin in pregnant women.
Nie ma odpowiednich danych na temat stosowania biwalirudyny u kobiet ciężarnych.
EnglishThere are no adequate data from the use of rosiglitazone in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania rozyglitazonu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of caspofungin in pregnant women.
Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania kaspofunginy u kobiet w ciąży.
EnglishAn obligation was introduced for the Member States to have an adequate quota.
Wprowadzono obowiązek posiadania odpowiedniej ich ilości przez państwa członkowskie.
EnglishWhat will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
Co Komisja planuje zrobić, aby odpowiednio poradzić sobie z tym problemem?
EnglishWe should also create the adequate budgetary lines for financing this activity.
Powinniśmy również stworzyć stosowne linie budżetowe w celu finansowania tych działań.
EnglishAn adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.
EnglishWe do not believe it to be adequate and I expect the appropriate amendments to be made.
Nie uważamy go za wystarczający i oczekujemy wprowadzenia odpowiednich poprawek.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "adequate for"

adequate przymiotnik
for spójnik
for przyimek
for