EN

addressing {rzeczownik}

volume_up
1. IT
This is how Internet addressing and routing actually work.
Właśnie tak działa internetowe adresowanie i kierunkowanie.
adresowanie bloków logicznych

Przykłady użycia - "addressing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Council has received its share of criticism for not addressing this issue.
Sporo słów krytyki skierowano do Rady w związku z tym, że nie zajęła się tą kwestią.
EnglishAn integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
Rozwiązując problem braku równych możliwości, należy przyjąć podejście zintegrowane.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Dało to nową nadzieję, a także pozwoliło ochraniać życie niewinnej ludności cywilnej.
EnglishI would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
Chciałbym podziękować pani za tak proaktywne zajęcie się zagadnieniem roamingu.
EnglishAddressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (debate)
Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (debata)
EnglishLet there be no mistake: we must be realistic in addressing the issue of immigration.
Nie możemy sobie pozwolić na błędy: musimy patrzeć na sprawę imigracji realistycznie.
EnglishI do not believe that you are addressing this issue to the right office holder.
Nie sądzę, by zwracali się Państwo z tą kwestią do osoby pełniącej odpowiednie stanowisko.
EnglishHowever, zero tolerance of errors is something we will soon be addressing.
Niemniej zerowa tolerancja błędów jest kwestią, którą wkrótce się zajmiemy.
EnglishTherefore, the United Nations remains an important framework for addressing this problem.
Narody Zjednoczone są zatem ważnymi ramami, w których ten problem należy rozwiązać.
EnglishNone of the EU's Member States are succeeding in addressing these problems on their own.
Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnie sukcesu, działając w pojedynkę.
EnglishIn my opinion, Mrs Mǎnescu's report also does an excellent job of addressing these issues.
Moim zdaniem w sprawozdaniu pani poseł Mǎnescu kwestie te zostały świetnie omówione.
EnglishI would like to respond to some of the speeches addressing the validity of the Lisbon Treaty.
Chcę odpowiedzieć kilku przedmówcom nawiązującym do ważności traktatu lizbońskiego.
EnglishWe all know that, in addressing the deficit, there are no miracle solutions.
Wszyscy wiemy, że nie ma cudownych rozwiązań dla pokrycia deficytów.
EnglishWe are by far the leaders in addressing the needs of people in Libya.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zaspokajaniu potrzeb ludności w Libii.
EnglishI believe this is the only way of addressing this issue in a calm and responsible way.
Moim zdaniem to jedyny sposób pozwalający na spokojne i rozsądne rozwiązanie tego problemu.
EnglishThe best way of addressing the poor stock status is to implement the ICCAT recovery plan.
Najlepiej rozwiązać problem słabych zasobów wdrażając plan odnowy ICCAT.
EnglishThe EU must take greater responsibility in addressing IUU fishing globally.
UE musi przyjąć większą odpowiedzialność za rozwiązanie problemu NNN na skalę ogólnoświatową.
EnglishAs regards penalties for delays in addressing claims, I agree with the rapporteur's view.
Zgadzam się ze zdaniem sprawozdawcy w kwestii kar za opóźnienia w rozpatrywania roszczeń.
EnglishAt the moment we are just treating the symptoms without addressing the causes.
W tej chwili leczymy tylko objawy nie zajmując się przyczynami.
EnglishHowever, I should also like to say this: we are also addressing the Greeks.
Chcę jednak powiedzieć jeszcze jedno: zwracamy się też do Greków.