"to address the problem" po polsku

EN

"to address the problem" - polskie tłumaczenie

EN

to address the problem {czasownik}

volume_up
to address the problem
With regard to the risks, on the other hand, we have enough time to consider this aspect, and I would like, in particular, to address the problem of adjuvants.
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o zagrożenia, mamy dość czasu, aby się nad tym zastanowić, toteż chcę w tym miejscu poruszyć problem adiuwantów.

Przykłady użycia - "to address the problem" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishParliament is perfectly right to call on the Member States to address this problem.
Parlament ma całkowitą rację, nawołując państwa członkowskie do zajęcia się tą sprawą.
EnglishIt can simply help, together with other initiatives, to address the problem.
Może on po prostu pomóc, w połączeniu z innymi inicjatywami, zaradzić temu problemowi.
EnglishThus, there is a very real need for us to address the problem of Pakistan.
Istnieje zatem bardzo realna potrzeba odniesienia się do problemu Pakistanu.
EnglishI would like to call on the Commission finally to address this problem with full seriousness.
Chciałabym zaapelować do Komisji, aby wreszcie na serio zajęła się tym problemem.
EnglishHowever, the measures have failed to address the problem of the loss of bees.
Przyjęte środki nie rozwiązały jednak problemu śmiertelności pszczół.
EnglishAnd then we thought of the most simple solution we could to address this problem.
Na końcu opracowaliśmy możliwie najprostsze rozwiązanie problemu.
EnglishOnly then can concrete steps be taken to address the problem.
Tylko w ten sposób zdołamy podjąć konkretne kroki pozwalające na rozwiązanie problemu.
EnglishSuccessive governments have unfortunately failed to address the problem in an appropriate way.
Kilka rządów niestety nie podjęło tego problemu w odpowiedni sposób.
EnglishThirdly, we have to address the problem of bottlenecks, obstacles to freight transport.
Po trzecie, musimy zająć się problemem zatorów komunikacyjnych, przeszkód dla transportu towarowego.
EnglishThis is why I need to make it abundantly clear that we need to really address the problem.
I właśnie dlatego muszę z zupełną jasnością stwierdzić, że powinniśmy zająć się przedmiotowym problemem.
EnglishI know the Bulgarian authorities are trying to address this problem, but we need to keep up the pressure.
Wiem, że władze Bułgarii starają się rozwiązać ten problem, ale musimy nadal wywierać naciski.
EnglishIn this context, the entry into force of the Treaty of Lisbon provides an opportunity to address this problem.
W tym kontekście wejście w życie traktatu z Lizbony daje szansę zajęcia się tym problemem.
EnglishSo what can the European Union do to address this problem?
Co więc może zrobić Unia Europejska, by ten problem rozwiązać?
EnglishWe should rise to the challenge and address this problem.
Powinniśmy stanąć na wysokości zadania i zająć się tą sprawą.
EnglishWe have failed to address the problem since 1990.
Nie udało nam się rozwiązać tego problemu od lat dziewięćdziesiątych.
EnglishThat would at least address the problem adequately.
Oznaczałoby to przynajmniej wystarczające zajęcie się problemem.
English(Laughter) So the Montana brewers and their customers are concerned, and they're looking for some way to address the problem.
(Śmiech) Browary w Montanie i ich klienci zastanawiają się jak temu zaradzić.
EnglishSuch an approach completely fails to address the problem.
Takie podejście zawiedzie przy rozwiązywaniu problemu.
EnglishIt is essential for us to address this problem.
Konieczne jest przygotowanie się do rozwiązania tego problemu.
EnglishEurope is at last beginning to address the problem of illegal immigration in a responsible, effective manner.
Europa wreszcie zaczyna zajmować się problemem nielegalnej imigracji w sposób odpowiedzialny i skuteczny.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to address the problem"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
address rzeczownik
problem rzeczownik
problem przymiotnik
nub of the problem