"to address an issue" po polsku

EN

"to address an issue" - polskie tłumaczenie

EN

to address an issue {czasownik}

volume_up
to address an issue
volume_up
zająć się sprawą {czas. zwr. dk}
Mr President, I would like to address the issue of democracy building with regard to our eastern neighbours.
Chciałabym zająć się sprawą budowania demokracji w odniesieniu do naszych wschodnich sąsiadów.
It is true that we must address the issue of salaries and the problem of profits linked to cyclical market activities.
Prawdę jest, że musimy zająć się sprawą wynagrodzeń i problemem dochodów związanych z cyklicznymi działaniami rynkowymi.
to address an issue
volume_up
zająć się problemem {czas. zwr. dk}
We should also address the issue of nuclear waste.
Musimy również zająć się problemem odpadów radioaktywnych.
I am committed to working with you to address the issue of the MIFs.
Zobowiązuję się pracować z wami po to, by zająć się problemem MIF.
We also have to address the issue of market volatility, but on this I would urge some caution.
Musimy również zająć się problemem niestabilności rynku, lecz w tej sprawie zalecałbym pewną ostrożność.

Przykłady użycia - "to address an issue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe use of nanomaterials has forced us to address the issue again.
Stosowanie nanomateriałów zmusiło nas do zajęcia się tym zagadnieniem ponownie.
EnglishI hope the Commissioner will address that issue in her Green Paper.
Mam nadzieję, że pani komisarz zajmie się tą sprawą w swojej zielonej księdze.
EnglishIt will therefore address this issue in this parallel context, so to speak.
Z tego względu można powiedzieć, że równolegle zajmie się tą kwestią.
EnglishI am pleased that the Spanish Presidency intends to address this issue.
Z zadowoleniem przyjmuję więc fakt, prezydencja hiszpańska zamierza zająć się tą sprawą.
EnglishSo if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.
Więc jeśli sprzedaż topnieje można zidentyfikować problem i go rozwiązać.
EnglishPresident Barroso explained very clearly how we address this issue.
Przewodniczący Barroso bardzo jasno wyjaśnił, jak zajmujemy się tą kwestią.
EnglishI only wish to address one issue, which is that of the Structural Funds.
Chcę poruszyć tylko jedną kwestię, mianowicie fundusze strukturalne.
EnglishSo at least five of these benchmarks are related and address the issue of not having additional costs.
A więc co najmniej 5 z nich dotyczy spraw niezwiązanych z dodatkowymi kosztami.
EnglishBut can I address another issue which has not been raised here yet?
Ale czy mogę poruszyć inne zagadnienie, o którym jeszcze nie mówiono?
EnglishI am committed to working with you to address the issue of the MIFs.
Zobowiązuję się pracować z wami po to, by zająć się problemem MIF.
EnglishThe technology proposed for the new reactors did not sufficiently address this issue.
Proponowana technologia dla nowych reaktorów nie rozwiązywała tego problemu w wystarczającym stopniu.
EnglishThe European Union now has a framework, provided by the Commission, to address this issue.
Unia Europejska ma obecnie ramy, ustanowione przez Komisję, umożliwiające zajęcie się tą kwestią.
EnglishI want to address the issue of compassion. Compassion has many faces.
Chcę zająć się kwestią współczucia, Współczucie ma wiele twarzy.
EnglishMy point is that we should address this issue with all seriousness.
Moim zdaniem powinniśmy podchodzić do tych kwestii z całą powagą.
EnglishPerhaps other Ministers will address that issue in due course.
Być może inni ministrowie zajmą się tą kwestią w odpowiednim czasie.
EnglishI shall now address an issue that we feel most strongly about: contacts with the people of Belarus.
Zajmę się teraz sprawą, która zajmuje nas najbardziej: kontaktami z mieszkańcami Białorusi.
EnglishThe Presidency will address this issue in order to unequivocally defend our privileges and immunity.
Prezydium zajmie się tą sprawą, aby jednoznacznie bronić naszych przywilejów i nietykalności.
EnglishWe intend to address that issue at next week's meeting.
Mamy zamiar zająć się tymi kwestiami na spotkaniu w przyszłym tygodniu.
EnglishWe are working on some proposals to address this issue.
Pracujemy nad pewnymi propozycjami, służącymi rozwiązaniu tej kwestii.
EnglishTherefore, this is a huge problem and the European Commission must properly address this issue.
Dlatego też jest to olbrzymi problem i Komisja Europejska musi odpowiednio zareagować w tej sprawie.