EN

additionally {przysłówek}

volume_up
additionally
Additionally, dasatinib inhibits SRC family kinases at subnanomolar concentrations.
Dodatkowo, dazatynib hamuje kinazy rodziny SRC w stężeniach subnanomolarnych.
Additionally, in clinical studies in children, aggressive behaviour and hyperkinesias were reported commonly.
Dodatkowo w badaniach tych często obserwowano agresywne zachowania i hiperkinezy.
Additionally, we have a policy that no one is ever turned away because of ability to pay.
Dodatkowo, mamy taką politykę, że nie odrzucamy nikogo, kto nie może zapłacić.

Przykłady użycia - "additionally" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAdditionally, dasatinib inhibits SRC family kinases at subnanomolar concentrations.
Dodatkowo, dazatynib hamuje kinazy rodziny SRC w stężeniach subnanomolarnych.
EnglishAdditionally, the default visibility setting for uploaded files is “Private.”
Ponadto domyślnym ustawieniem widoczności przesyłanych plików jest opcja „Prywatny”.
EnglishAdditionally, Neoclarityn oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Neoclarityn liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishAdditionally, Aerius oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Aerius liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishAdditionally, Azomyr oral lyophilisate may be taken with or without a meal.
Ponadto lek Azomyr liofilizat doustny może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.
EnglishAdditionally, we have a policy that no one is ever turned away because of ability to pay.
Dodatkowo, mamy taką politykę, że nie odrzucamy nikogo, kto nie może zapłacić.
EnglishAdditionally these results show no evidence of auto-induction of the anagrelide clearance.
Ponadto uzyskane wyniki nie wskazują na autoindukcję eliminacji anagrelidu z organizmu.
EnglishAdditionally, the following statement was recommended in section 4.4:
Poza tym zalecono uwzględnienie następującego stwierdzenia w punkcie 4. 4:
EnglishAdditionally, concentrations of the active M8 metabolite of nelfinavir were increased.
Ponadto zwiększyło się stężenie czynnego metabolitu nelfinawiru – M8.
EnglishAdditionally, do not leave the syringe exposed to direct sunlight.
nie należy pozostawiać ampułko- strzykawki w miejscu, gdzie jest ona narażona na żn
EnglishAdditionally you can find information about developing your skills after leaving school.
Znajdziesz tu także informacje o możliwościach doskonalenia zawodowego.
EnglishAdditionally the overall risk of rash appears to be strongly associated with:
Oprócz tego, ogólne ryzyko wysypki wydaje się wyraźnie związane z:
EnglishAdditionally, it promotes cellular protein synthesis and nitrogen retention.
Ponadto wspomaga syntezę białek komórkowych i zatrzymymanie azotu.
EnglishAdditionally, lamivudine has activity against hepatitis B virus (HBV).
Ponadto lamiwudyna wykazuje działanie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV).
EnglishAdditionally, there is no biologic explanation so far to support a causal link.
Ponadto nie istnieje dotąd wyjaśnienie biologiczne, potwierdzające istnienie związku przyczynowego.
EnglishAdditionally, G-CSF has been shown to increase neutrophil migration across the vascular endothelium.
Ponadto wykazano, że G- CSF zwiększa migrację neutrofilów w śródbłonku naczyniowym.
EnglishAdditionally, the effect of additional ritonavir on the pharmacokinetics of lopinavir are discussed.
Ponadto omówiono działanie dodanego rytonawiru na farmakokinetykę lopinawiru.
EnglishAdditionally, no clinically relevant arrhythmias were observed during the conduct of the trial.
Ponadto w czasie trwania badań nie zaobserwowano występowania klinicznie istotnej arytmii.
EnglishAdditionally, some users won't have access to Direct Connect.
Co więcej, niektórzy użytkownicy nie będą mieć dostępu do Direct Connect.
EnglishAdditionally, Ireland is proposing a way in which it can escape from its isolation.
Ponadto Irlandia proponuje sposób na wyjście z izolacji.

Synonimy (angielski) dla "additionally":

additionally
English
addition
additional
English