"additional burden" po polsku

EN

"additional burden" - polskie tłumaczenie

EN

additional burden {rzeczownik}

volume_up
additional burden
volume_up
dodatkowy ciężar {m.}
There are some countries where the state takes the additional burden from the shoulders of large families.
Istnieją kraje, w których władze publiczne biorą na siebie dodatkowy ciężar, pomagając rodzinom wielodzietnym.

Przykłady użycia - "additional burden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Gromadzenie danych nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń.
EnglishHowever, the binding nature of this system creates an additional administrative burden.
Jednak aktualny charakter tego systemu prowadzi do dodatkowych obciążeń administracyjnych.
EnglishIt is a large additional burden for us as MEPs, but also for the administration of the House.
To duże dodatkowe obciążenie dla nas, posłów do PE, ale także dla administracji tej Izby.
EnglishNeither do we want an additional burden for the beneficiaries.
Nie chcemy dodatkowych obciążeń dla beneficjentów.
EnglishThere are some countries where the state takes the additional burden from the shoulders of large families.
Istnieją kraje, w których władze publiczne biorą na siebie dodatkowy ciężar, pomagając rodzinom wielodzietnym.
EnglishBusinesses and our States cannot support this additional huge financial burden at this time of crisis.
Przedsiębiorstwa i nasze państwa nie będą mogły udźwignąć tak ogromnego dodatkowego obciążenia finansowego w dobie kryzysu.
EnglishThere is a significant, additional financial burden on consumers due to energy market inefficiencies and distortions.
Istnieje poważne, dodatkowe, finansowe obciążenie konsumentów, z powodu nieudolności i zakłóceń na rynku energii.
EnglishMost importantly, we must ensure that data collection does not create an additional burden for Member States.
Przede wszystkim musimy dopilnować, aby w związku z gromadzeniem danych nie zostały nałożone na państwa członkowskie dodatkowe obciążenia.
EnglishWhat is important - no, essential - is that these own resources do not impose an additional burden on normal wage earners.
Istotne, a wręcz niezbędne jest, aby te środki własne nie oznaczały nakładania dodatkowego ciężaru na osoby pracujące zarobkowo.
EnglishThe legal process involved amounts to nine different trials and creates a significant additional burden on the Kenyan judicial system.
Prowadzone są postępowania sądowe w 9 różnych procesach, co stanowi poważne dodatkowe obciążenie dla kenijskiego systemu sądowego.
EnglishI do not believe that it is advisable to give the EU an additional burden and compensate developing countries for the decline in customs revenue.
Nie uważam za wskazane, aby nakładać na UE dodatkowe obciążenie i rekompensować krajom rozwijającym się spadek dochodów z ceł.
EnglishSome countries in the European Union prefer not to mention this facility because it means an additional burden on their domestic budgets.
Niektóre kraje w Unii Europejskiej wolą nawet nie wspominać o tym instrumencie, gdyż oznacza on dodatkowe obciążenie dla ich budżetów krajowych.
EnglishI feel that it would be inappropriate to create yet another additional tax burden for hauliers, who have been badly affected by the financial crisis.
Uważam za niewłaściwe wprowadzanie kolejnego dodatkowego obciążenia dla przewoźników, którzy zostali poważnie dotknięci kryzysem finansowym.
EnglishIt also creates an additional burden for our businesses, which are gradually losing their competitive edge compared with the new emerging economies.
Tworzy również niepotrzebne obciążenie dla naszych przedsiębiorstw, które stopniowo tracą przewagę konkurencyjną w porównaniu z nowopowstającymi gospodarkami.
EnglishConveying and presenting the information need not imply any additional administrative burden on farmers, as some of my fellow Members have suggested.
Komunikowanie i przedstawianie informacji nie musi koniecznie wiązać się z dodatkowym obciążeniem biurokratycznym dla rolników, jak sugerowali niektórzy moi koledzy.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, for many companies in the European Union, the continual rise in fuel prices represents an additional burden.
Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Nieustanny wzrost cen paliw stanowi dla wielu przedsiębiorstw w Unii Europejskiej dodatkowe obciążenie.
EnglishThe shortages of imports impose an additional cost burden on the livestock and feedstuffs sectors, putting the economic viability of domestic meat production at risk.
Ograniczenia importu wprowadzają dodatkowe obciążenia finansowe w sektorze hodowlanym i produkcji pasz w UE oraz zagrażają rentowności krajowej produkcji mięsa.
EnglishAgro-environmental measures should be easy to apply, should be flanked by adequate counterbalances and should not create any additional administrative burden.
Działania rolnośrodowiskowe powinny być łatwe do realizacji, powinny być odpowiednio zrównoważone innymi środkami oraz nie powinny powodować dodatkowych obciążeń administracyjnych.
EnglishThis document is the result of a compromise following lengthy negotiations which enhances the implementation of passenger rights without imposing an additional burden on carriers.
Niniejszy dokument jest efektem kompromisu po długich negocjacjach, rozszerzającego stosowanie praw pasażerów bez nakładania dodatkowych obciążeń na przewoźników.
EnglishOnce the directive has been implemented in Europe's countries of transit, goods imported to and exported from Italy will be more exposed to the burden of additional charges.
Po wdrożeniu dyrektywy w europejskich krajach tranzytowych towary importowane do Włoch lub eksportowane z Włoch będą bardziej narażone na obciążenie dodatkowymi opłatami.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "additional burden"

burden rzeczownik
additional przymiotnik
to burden czasownik
to be a burden czasownik
additional time rzeczownik