EN

additional {przymiotnik}

volume_up
Wait an additional Wait an additional week week
Należy odczekać Należy odczekać dodatkowy tydzień dodatkowy tydzień
It is an additional package, with which we are pointing the way.
Jest to dodatkowy pakiet, przy pomocy którego wskazujemy kierunek działań.
An additional instrument would introduce unnecessary confusion.
Dodatkowy instrument wywołałby zbędne zamieszanie.
Further enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
Dalszego rozszerzenia nie da się osiągnąć bez dodatkowych unijnych środków.
The system will then shut down and cannot deliver any additional doses.
System wyłączy się wtedy automatycznie i nie będzie dostarczać dalszych dawek leku.
Follow-up of patients is continuing in order to provide additional data.
Kontynuowana jest dalsza obserwacja pacjentów w celu dostarczenia dodatkowych danych.
additional (też: extra, surplus)
additional (też: surplus, overtime)
additional (też: positive, plus)
additional (też: buckshee, complimentary, free)
An additional five studies looked at the effects of a booster vaccination with Infanrix Hexa.
W dodatkowych pięciu badaniach analizowano skutki szczepienia uzupełniającego preparatem Infanrix Hexa.
. - (SK) Thank you for the additional questions.
komisarz. - (SK) Dziękuję za pytania uzupełniające.
Because Agenerase capsules contain vitamin E, you should not take additional vitamin E supplements.
Ponieważ Agenerase w kapsułkach zawiera witaminę E, nie należy przyjmować dodatkowo preparatów uzupełniających tę witaminę.
additional
Additional excipients for 375 mg tablet:
Dodatkowe substancje pomocnicze w tabletkach 375 mg:
Additional excipients for 500 mg tablet:
Dodatkowe substancje pomocnicze w tabletkach 500 mg:
Additional excipients for 750 mg tablet:
Dodatkowe substancje pomocnicze w tabletkach 750 mg:

Przykłady użycia - "additional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishto 20] additional patients being prevented from experiencing a new ischaemic event.
do 20 ] dodatkowych pacjentów przed wystąpieniem nowego incydentu niedokrwienia.
EnglishThe Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.
Traktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.
English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishAdditional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.
Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
EnglishThe corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic
EnglishWe need innovations, an exchange of good experiences and additional funding.
Potrzebujemy innowacji, wymiany dobrych doświadczeń i dodatkowego finansowania.
EnglishThat is why I believe the additional EUR 100 million is a very positive approach.
Dlatego moim zdaniem dodatkowe 100 milionów euro stanowi bardzo pozytywne podejście.
EnglishThis means that additional resources will be needed to finance a new objective.
Oznacza to, że do sfinansowania nowych celów potrzebne będą dodatkowe zasoby własne.
EnglishEuro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Normalizacja w ramach Euro 6 to prawo nakładające na silniki dodatkowe wymogi.
EnglishAdditional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.
EnglishAdditional side effects have been reported after this medicine was marketed.
Dodatkowe działania niepożądane zgłoszone po dopuszczeniu tego leku do obrotu.
EnglishSmall amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
Niewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Pani poseł Gräßle, pan poseł Garriga i wielu innych posłów zadało dodatkowe pytania.
EnglishMr President, I have an additional question: you say 'sooner, rather than later'.
Panie Przewodniczący! Mam dodatkowe pytanie: mówi Pan "raczej wcześniej niż później”.
EnglishThere is an additional fundamental challenge because of the scale of this.
Z uwagi na skalę tego przedsięwzięcia istnieje dodatkowe fundamentalne wyzwanie.
EnglishThey will also need their own additional budgets in the forthcoming financial period
W kolejnym okresie finansowym będą one potrzebowały własnych budżetów dodatkowych.
EnglishOne additional study compared the effectiveness of the oral solution and the tablets.
W jednym dodatkowym badaniu porównano skuteczność doustnego roztworu z tabletkami.

"additional greenhouse" - polskie tłumaczenie

additional greenhouse
Polish
  • dodatkowa szklarnia
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"additional guidance" - polskie tłumaczenie

additional guidance
Polish
  • dodatkowe wskazówki
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "additional":

additional
English
addition
additionally
English