"added value" po polsku

EN

"added value" - polskie tłumaczenie

EN

added value {rzeczownik}

volume_up
1. Ekonomia
Have we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Czy wystarczająco rozważyliśmy, jaka byłaby wartość dodana Islandii dla Europy?
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Mocno wierzę, że ich kompetencje zapewnią naszym instytucjom wartość dodaną.
Effectiveness and European added value must be the driving principles of the reform.
Głównymi zasadami reform muszą być skuteczność i europejska wartość dodana.

Przykłady użycia - "added value" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Czy wystarczająco rozważyliśmy, jaka byłaby wartość dodana Islandii dla Europy?
EnglishIt also sends a signal that this is an area of great potential for EU added value.
Stanowi ona również sygnał, że to obszar o ogromnym potencjale wartości dodanej UE.
EnglishFirst, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
Po pierwsze, dogłębna analiza tego, co jest wykonalne, dobre, wnosi wartość dodaną.
EnglishIt is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
To właśnie w takich dziedzinach Europa może przynieść wymierną wartość dodaną.
EnglishThe main added value of the new directive is the clarity of its rules and procedures.
Najważniejszą wartością dodaną nowej dyrektywy jest jasność jej zasad i procedur.
EnglishThe second area of added value concerns solidarity and the third concerns energy.
Drugi obszar wartości dodanej dotyczy solidarności, natomiast trzeci dotyczy energii.
EnglishThis is the added value which the European Commission can provide at the present time.
To jest wartość dodana, jaką Komisja Europejska może zapewnić w obecnym czasie.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
W tym właśnie wymiarze wielostronnym dostrzegam wartość dodaną nowego projektu.
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Zadałem sobie pytanie: "Jaka może być wartość dodana Unii Europejskiej?”
EnglishI strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Mocno wierzę, że ich kompetencje zapewnią naszym instytucjom wartość dodaną.
EnglishManaging natural disasters is an opportunity for Europe to prove its added value.
Europa może dowieść swojej wartości dodanej, zarządzając w sytuacjach klęsk żywiołowych.
EnglishEffectiveness and European added value must be the driving principles of the reform.
Głównymi zasadami reform muszą być skuteczność i europejska wartość dodana.
EnglishThe proposals contained in the report by Mr Costa represent added value in this regard.
W tym zakresie ujęte w sprawozdaniu pana Costy propozycje są wartością dodaną.
EnglishThe second goal is to ensure that it is a budget which provides added value.
Drugi cel to spowodowanie, by był to budżet, który przynosi wartość dodaną.
EnglishThis resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
Przedmiotowa rezolucja nie oferuje żadnej wartości dodanej kobietom, mężczyznom czy Unii.
EnglishHere I am thinking of talks with the OPEC countries and the issue of value added tax.
Myślę tu o rozmowach z krajami OPEC i sprawie podatku od wartości dodanej.
EnglishThis will allow European added value to be created for the European Union.
Umożliwi on tworzenie europejskiej wartości dodanej dla Unii Europejskiej.
EnglishIt therefore has no added value for food supply at this point in time.
W tym momencie nie zapewnia to zaopatrzeniu w żywność żadnej wartości dodanej.
EnglishThis is a policy with very clear added value for the whole of the EU.
Jest to polityka, która wnosi bardzo dobrze widoczną wartość dodaną dla całej UE.
EnglishThe agricultural sector provides clear added value to the European economy.
Sektor rolniczy zapewnia wyraźną wartość dodaną gospodarce europejskiej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "added value"

added przymiotnik
Polish
value rzeczownik
added time rzeczownik
par value rzeczownik
face value rzeczownik
nutritional value rzeczownik
null value rzeczownik
to value czasownik
nominal value rzeczownik
Polish
of value przymiotnik
fair value rzeczownik
market value rzeczownik
peak value rzeczownik
equivalent value rzeczownik