EN

add-on {rzeczownik}

volume_up
1. IT
The medicines were used as an add-on to ciclosporin and corticosteroids.
Leki były stosowane jako dodatek do leczenia cyklosporyną i kortykosteroidami.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
Dostrzega się gospodarkę, natomiast kulturę widzi się jako coś ubocznego, jako pewien dodatek.
That is why the Action Plan cannot be regarded as simply an add-on to existing EU policy; it must set new benchmarks.
Dlatego też planu działania nie można uważać jedynie za dodatek do obowiązującej polityki UE.

Przykłady użycia - "add-on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThen add about 60 ml of water to each dosing cup (60 mls is about 4 tablespoons)
Następnie do każdej miarki dodać około 60 ml wody (około 4 łyżek stołowych).
EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.
EnglishI would also like to add that our producers are world leaders in this sector.
Pragnę dodać także, że nasi producenci są światowymi liderami w tej dziedzinie.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishI would like to add something that is not really highlighted in this motion.
Chciałbym dodać coś, co nie zostało w rzeczywistości podkreślone w tym wniosku.
EnglishThis is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.
To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Nie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek.
EnglishI still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
W dalszym ciągu uważam, że dyrektywa jest zbędna i nie wnosi żadnej wartości.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
W przypadku sposobu 1. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
EnglishNext, you'll need to add the _link function to any links between the domains.
2. ~~~ Następnie dodaj funkcję _link do wszystkich linków między domenami.
EnglishThat is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
To jest mniej więcej to, co chciałem dodać w odpowiedzi na państwa poparcie.
EnglishI want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.
Do kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.
EnglishHowever, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
Pragnę do tego dodać, że gdy społeczeństwo tego nie robi, podkopuje swoją przyszłość.
English(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
Panie Przewodniczący! Ja chciałem tylko dodać, że ja również podpisałem tę rezolucję.
EnglishI would like to add a number of other reasons why they are being discussed.
Chciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.
EnglishI would add that there were still many more ideas in Mario Monti's report.
Ponadto w sprawozdaniu profesora Montiego da się znaleźć jeszcze wiele koncepcji.
EnglishThe exchanging of information will definitely add value to the work of both parties.
Wymiana informacji zdecydowanie wniesie wartość dodaną do prac obu podmiotów.
EnglishIf you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.
Jeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
English(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
(DA) Panie Przewodniczący! Chciałbym jedynie krótko uzupełnić moją pierwszą wypowiedź.

Synonimy (angielski) dla "add-on":

add-on

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "add-on"

add czasownik
Polish
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
to move on czasownik
to lead on czasownik
to hit on czasownik
Polish
to hold on czasownik
to bring on czasownik