EN

adapted {przymiotnik}

volume_up
adapted (też: adjusted)
Such a mandate must be adapted to the current state of the world.
Mandat taki musi być dostosowany do aktualnej sytuacji na świecie.
The partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
Partnerstwo ma wymiar dwustronny, który jest dostosowany do każdego państwa partnerskiego.
It has adapted to a substantial extension of the scope of the tasks entrusted to the Community, and now to the EU.
Został on dostosowany do zasadniczego rozszerzenia zakresu obowiązków powierzonych wspólnocie, a następnie UE.
adapted
adapted
This model can be adapted to every disease process.
Ten model może być zaadaptowany do przebiegu każdej choroby.

Przykłady użycia - "adapted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf your renal function is decreased, the amount of product will be adapted.
W przypadku upośledzenia czynności nerek zastosowana będzie odpowiednia dawka leku.
EnglishOur education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples.
Nasze systemy edukacji nie powinny być dostosowywane do kultury innych ludzi.
EnglishAdapted from “ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
Na podstawie artykułu „ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
EnglishVocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
Kształcenie i szkolenie zawodowe trzeba dostosować do potrzeb rynku pracy.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Musi być dostosowana w taki sposób, aby uwzględnić obecne uwarunkowania i przyszłe rynki.
EnglishUndoubtedly the legislation needs to be adapted to developments in the sector.
Bez wątpienia potrzebne jest prawodawstwo, które zapewni poprawę sytuacji w tym sektorze.
EnglishThe developing countries must be included, with adapted figures and targets.
Konieczne jest włączenie krajów rozwijających się, wraz z dostosowanymi liczbami i celami.
EnglishThat is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
Dlatego właśnie statki należy dostosować do rzeki, a nie odwrotnie.
EnglishProduction methods need to be adapted to the limits that poverty imposes.
Metody produkcji należy dostosować do ograniczeń wynikających z ubóstwa.
EnglishNow, of course, there are points that need to be clarified or adapted.
Teraz rzecz jasna trzeba się zająć kwestiami, które muszą być wyjaśnione lub przyjęte.
EnglishThe partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
Partnerstwo ma wymiar dwustronny, który jest dostosowany do każdego państwa partnerskiego.
EnglishWe must find a pragmatic solution that is adapted to each case.
Musimy znaleźć pragmatyczne rozwiązanie, które da się zastosować w każdym wypadku.
EnglishIt must be adapted; we must go beyond what has been done so far.
Musimy je dostosowywać; musimy wznieść się ponad to, co zostało dotychczas zrobione.
EnglishThey have to be adapted to make them more energy efficient.
Powinno się je poddać adaptacji w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.
EnglishDose and frequency of injections should be adapted to each individual.
Dawka jak i częstość jej podania powinna być dostosowywana indywidualnie do każdego pacjenta.
EnglishConsequently, they adapted the way in which the elections were held.
W związku z czym kraje te dostosowały sposób przeprowadzenia wyborów.
EnglishIt has to be adapted to the EU 2020 strategy, where raising employment is a key goal.
Należy go dostosować do strategii UE 2020, w której kluczowym celem jest zwiększenie zatrudnienia.
EnglishThe Lisbon Strategy proposes an adapted response to each challenge.
Strategia lizbońska proponuje dostosowaną odpowiedź na każde z wyzwań.
EnglishFurther to much negotiation, the original proposals on agrofuels and biofuels were also adapted.
Po wielu negocjacjach przyjęto również pierwotne wnioski w sprawie agropaliw i biopaliw.
EnglishWhen crime moves across borders, measures to combat it must be adapted accordingly.
Kiedy przestępstwo przekracza granice państw, muszą zostać przyjęte stosowne środki do jego zwalczania.

Synonimy (angielski) dla "adapted":

adapted
English
adaptation