EN

adaptation {rzeczownik}

volume_up
· adaptation of the Third and Fourth Community Support Framework programmes to repair the damage;
· adaptacja programów trzecich i czwartych ram wsparcia wspólnotowego w celu naprawy zniszczeń;
What looks like pathology to us may actually be a useful adaptation in some circumstances.
Co dla nas wygląda na patologię może w rzeczywistości być użyteczną adaptacją w pewnych okolicznościach.
Po pierwsze i najważniejsze, adaptacja.
To niesamowite przystosowanie.
Is this a good evolutionary adaptation, or is it going to lead us to being the shortest-lived hominid species on planet Earth?
Czy to dobre ewolucyjne przystosowanie, czy może doprowadzi ono do tego, że będziemy najkrócej żyjącym homionidem na Ziemi?
The rest goes to preposterous things, and to different kinds of PR work, such as the money for adaptation to globalisation.
Reszta wydawana jest na niedorzeczne cele i różne typy działalności PR takiej jak na przykład przystosowanie do globalizacji.
I voted for this report because I believe more time needs to be allocated for the adaptation of Germany's small-scale distilleries so that they can survive on the free market.
Głosowałam za tym sprawozdaniem, ponieważ uważam, że należy dać więcej czasu niewielkim niemieckim destylarniom na przystosowanie się, tak by były w stanie przetrwać na wolnym rynku.

Przykłady użycia - "adaptation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Kwestia adaptacji jest złożona i wpływa na kilka sektorowych strategii politycznych.
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony (debata)
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony (
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
EnglishThere was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Odnotowaliśmy istotny postęp w zakresie technologii, lasów i adaptacji.
EnglishReally, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Skąd naprawdę weźmiemy środki, które obiecaliśmy na dostosowanie się i ochronę lasów?
EnglishWhen we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Mówiąc o działaniach adaptacyjnych, rozmawiamy również o finansowaniu.
EnglishThe revenue should be used to combat climate change and to fund adaptation measures.
Dochody powinny być przeznaczone na walkę ze zmianą klimatu i działania przystosowawcze.
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (
EnglishWe must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Musimy zainicjować środki dostosowawcze teraz, i to w wielu obszarach polityki.
EnglishThe excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.
Nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania oporności i adaptacji patogenów.
EnglishSo, again, transformation, adaptation, is our greatest human skill.
Dlatego powtarzam - najistotniejsza jest ludzka umiejętność przemiany i adaptacji.
EnglishToday the Union faces new challenges demanding pragmatic adaptation.
Dziś przed Unią stoją nowe wyzwania wymagające pragmatycznego dostosowania.
EnglishCould it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
Czy oznacza to konieczność zapewnienia dłuższych okresów na takie dostosowanie w całej Europie?
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Part Five (
Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część piąta (
EnglishEmployees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Pracownicy muszą być zdolni do wyciągania korzyści z przekwalifikowania i szans adaptacyjnych.
EnglishThe adoption of a regulation of this type actually means adaptation to technical progress.
Przyjęcie tego typu aktu prawnego oznacza faktycznie dostosowanie do postępu technicznego.
EnglishThe matter at hand is the adaptation of information technology in the field of customs and excise.
Chodzi o zaadaptowanie technologii informatycznych dla potrzeb celnych i akcyzowych.
EnglishThis does have some consequences in terms of the adaptation of our industry.
Rodzi to pewne skutki w sensie dostosowania waszego przemysłu.
EnglishThis is important support and we understand that the adaptation can take time.
To ważne wsparcie i rozumiemy, że dostosowanie może potrwać.

Synonimy (angielski) dla "adaptation":

adaptation
adapted
English