EN

adaptability {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Firstly, the Commission emphasises that the increase in adaptability to globalisation needs to be intensified in order to ensure viability in our citizens' standard of living.
Po pierwsze, Komisja podkreśla, że należy zwiększyć zdolność przystosowania się do globalizacji, aby zapewnić naszym obywatelom wysoki standard życia.
2. Biologia

Przykłady użycia - "adaptability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSolidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
Zasadami, na które powinna się opierać, muszą być zasady solidarności i adaptacyjności.
EnglishWe need adaptability, the ability to learn how to be creative and innovative.
Potrzebujemy elastyczności i umiejętności uczenia się, aby być kreatywnymi i innowacyjnymi.
Englishan increase in the adaptability of workers and enterprises;
zwiększenie zdolności adaptacji pracowników i przedsiębiorstw;
Englishimproving the adaptability of workers and enterprises;
poprawy zdolności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw;
EnglishWe have the Treaty of Lisbon which changes the configuration of power and requires adaptability from the Commission.
Mamy traktat lizboński, który zmienia układ sił i wymaga od Komisji umiejętności adaptacji.
EnglishThe budget talks have failed on account of the conflict between budget stability and adaptability.
Załamanie rozmów na temat budżetu nastąpiło ze względu na sprzeczność między jego stabilnością a możliwością dostosowywania.
EnglishBetween 1968 and 2008, customs have served as an example of resourcefulness and adaptability.
W latach 1968-2008 urzędy celne służyły nam za przykład do naśladowania pod względem zaradności i umiejętności przystosowania się.
EnglishAnd this gives us a leg up on adaptability.
EnglishFlexicurity is an integrated policy approach that seeks to facilitate adaptability of workers and enterprises.
Model flexicurity stanowi zintegrowane podejście polityczne, w którym dąży się do ułatwienia procesu dostosowania pracowników i przedsiębiorstw.
EnglishEvery one of us has a different set of acquired skills and abilities that all derive out of the plasticity, the adaptability of this really remarkable adaptive machine.
Każdy z nas ma odmienne umiejętności i zdolności, które zawdzięczamy plastyczności tej łatwo przystosowującej się maszyny.
EnglishThe role which this policy plays in boosting regions' competitiveness and facilitating their increasing adaptability must also be highlighted.
Podkreślić należy także rolę tej polityki w podnoszeniu konkurencyjności regionów i w ułatwianiu ich rosnącej zdolności dostosowywania się do zmian sytuacji.
EnglishFirstly, the Commission emphasises that the increase in adaptability to globalisation needs to be intensified in order to ensure viability in our citizens' standard of living.
Po pierwsze, Komisja podkreśla, że należy zwiększyć zdolność przystosowania się do globalizacji, aby zapewnić naszym obywatelom wysoki standard życia.
EnglishIt highlights the Network's adaptability which meets the needs, in particular, of magistrates.
W swoim sprawozdaniu posłanka Kaufmann podkreśla przydatność tej sieci, jej sukces i przystosowalność, co spełnia potrzeby zwłaszcza sądów pokoju.
EnglishMoreover, supporting the adaptability of the workforce, labour market flexibility and modernisation of social security systems are the basic elements of the Lisbon Strategy.
Wspieranie zdolności dostosowawczych siły roboczej, elastyczność rynku pracy i modernizacja systemów zabezpieczeń społecznych to ponadto podstawowe elementy strategii lizbońskiej.
EnglishThere must be better stimulation of the internal workforce, and better flexibility and adaptability for all generations to make it easier for them to reconcile their professional and family lives.
Potrzebna jest lepsza stymulacja wewnętrznej siły roboczej oraz lepsza elastyczność i zdolność przystosowawcza wszystkich pokoleń, aby łatwiej było im godzić życie zawodowe i prywatne.

Synonimy (angielski) dla "adaptation":

adaptation
adapted
English
adapter