"to adapt to" po polsku

EN

"to adapt to" - polskie tłumaczenie

EN

to adapt to {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
It takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
System AdWords potrzebuje czasu, aby uwzględnić zmianę tego typu i dostosować się do niej.
We need to see this change and we also have to be able to adapt to it.
Niezbędna jest świadomość tych zmian i być w stanie dostosować się do nich.
2. "sth"
to adapt to (też: to accommodate to)
volume_up
dopasować się do {czas. zwr. dk} (czegoś)
to adapt to (też: to accommodate to)
volume_up
dopasowywać się do {czas. zwr. ndk} (czegoś)

Przykłady użycia - "to adapt to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Musimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.
EnglishThe European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
W związku z tym Parlament Europejski musi do tego dostosować swoją strategię budżetową.
EnglishWe need effective measures to adapt human society to new living conditions.
Potrzebujemy skutecznych środków, aby przystosować ludzkość do nowych warunków życia.
EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
System AdWords potrzebuje czasu, aby uwzględnić zmianę tego typu i dostosować się do niej.
EnglishSecondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Po drugie, musimy koniecznie dostosować prawo autorskie do realiów ery cyfrowej.
EnglishHowever, the economic times have changed and cohesion policy needs to adapt to them.
Czasy dla gospodarki jednak się zmieniły i trzeba do nich dostosować politykę spójności.
EnglishHe said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
Stwierdził w nim, że przetrwa wcale nie najsilniejszy, lecz najbardziej zdolny do adaptacji.
EnglishInstead, we need to adapt migratory flows to the effective needs of the labour market.
Zamiast tego musimy dostosować przepływy migracyjne do faktycznych potrzeb rynku pracy.
EnglishWe therefore need to adapt if we are to prevent or minimise damage.
Aby do minimum ograniczyć ewentualne szkody, trzeba się do tych zmian dostosować.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
W przeciwnym razie wprowadza się lub zmienia przepisy na szczeblu krajowym lub europejskim.
EnglishIt doesn't have an environment that adapts to it; it has to adapt to the environment.
To niezwykła umiejętność. ~~~ Nie dostosowuje środowiska, tylko siebie.
EnglishWe need to see this change and we also have to be able to adapt to it.
Niezbędna jest świadomość tych zmian i być w stanie dostosować się do nich.
EnglishEurope's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
EnglishWe are only trying to adapt it to the current economy and the global economic situation.
Staramy się jedynie dostosować ją do aktualnej ekonomii i globalnej sytuacji gospodarczej.
EnglishEfforts to adapt to climate change must be made as soon as possible.
Należy jak najszybciej podjąć starania w celu dostosowania się do zmian klimatycznych.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Światowy kryzys gospodarczy wymusza na nas kolejne dostosowanie.
EnglishWe must ensure that Europe's workers are able to adapt to the requirements of the economy.
Musimy zapewnić europejskim pracownikom możliwość dostosowania się do wymogów gospodarki.
EnglishLet us adapt work to man, not man to work, as the trade unions say.
Dostosowujmy pracę do człowieka, a nie człowieka do pracy, jak mówią związki zawodowe.
EnglishKyoto runs out in two years, but we need certainty and time to adapt.
Protokół z Kioto wygasa za dwa lata, potrzebujemy jednak pewności i czasu na dostosowanie.
English. ~~~ And you can adapt really precisely.
Po stu latach doświadczenia wiemy szczegółowo jak postępować.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to adapt to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish