"ad hoc" po polsku

EN

"ad hoc" - polskie tłumaczenie

PL
PL

"ad hoc" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

ad hoc {przymiotnik}

volume_up
ad hoc (też: makeshift, interim)
When it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Jeżeli chodzi o stabilizację gospodarki, znaczna część naszych działań miała charakter doraźny lub tymczasowy.
The ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
Doraźny mechanizm ewentualnej pomocy finansowej dla Grecji służy zaspokojeniu potrzeb natychmiastowych.
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach.
PL

ad hoc {wykrzyknik}

volume_up
ad hoc
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Komitet ad hoc „Europa obywateli" przekazuje swoje sprawozdanie Radzie Europejskiej.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.

Przykłady użycia - "ad hoc" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
EnglishHowever, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.
English"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Komitet ad hoc „Europa obywateli" przekazuje swoje sprawozdanie Radzie Europejskiej.
EnglishThe ECB provides ad hoc assistance to central banks globally on a bilateral basis.
EBC udziela doraźnej pomocy bankom centralnym z całego świata w ramach współpracy dwustronnej.
EnglishIt used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
Do niedawna liczyła się incydentalnie, teraz należy do istoty partnerstwa.
EnglishIt is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
To są te środki dodatkowe, które mogłyby stanowić instrument ad hoc, o którym wcześniej wspomniałem.
EnglishThat implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Wiąże się to z pomocą prawną ad hoc pozwalającą na dostęp do zewnętrznych, wyspecjalizowanych prawników.
EnglishEach of these has its own ad hoc data protection rules.
Każda z tych umów przewiduje własne zasady ochrony danych osobowych ad hoc.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Jeżeli chodzi o stabilizację gospodarki, znaczna część naszych działań miała charakter doraźny lub tymczasowy.
EnglishThe ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
Doraźny mechanizm ewentualnej pomocy finansowej dla Grecji służy zaspokojeniu potrzeb natychmiastowych.
EnglishIn other words, it's kind of random, kind of ad hoc, how we figure out what we should do.
Innymi słowy, dzieje się to dość przypadkowo, jakby na poczekaniu dochodzimy do tego, co powinniśmy zrobić.
EnglishMoreover, we also organise ad hoc meetings and open hearings.
Organizujemy ponadto spotkania doraźne i posiedzenia otwarte.
EnglishThis delegation comprises 15 members of its ad hoc committee on direct elections and additional powers.
W jej skład wchodzi 15 członków komitetu doraźnego na rzecz wyborów bezpośrednich i dodatkowych uprawnień.
EnglishIn the past, we have focused on ad hoc adjustments.
W przeszłości koncentrowaliśmy się na dostosowaniach ad hoc.
EnglishThey may be increased in the eighth framework programme, or through the introduction of ad hoc budget lines.
Można je zwiększyć w ramach ósmego programu ramowego albo poprzez wprowadzenie linii budżetowych ad hoc.
EnglishAnd one of the main events are these ad-hoc schools.
Niemałą rolę odgrywają spontanicznie tworzone szkoły.
English"Ad-hoc peer-to-peer self-configuring wireless networks."
„Tak, proszę pana.” „Ad hoc samo-konfigurujące się sieci bezprzewodowe oparte na połączeniach pomiędzy pojedynczymi użytkownikami.”
EnglishThat is what we have decided to do by including an ad hoc action during the revision of the Small Business Act.
Właśnie ten cel postanowiliśmy osiągnąć uwzględniając w przeglądzie programu Small Business Act działanie doraźne.
EnglishI think we can be confident that there are guarantees for the future that ad hoc political measures will be superfluous.
Możemy być według mnie przekonani, że mamy gwarancję, iż niepotrzebne będą w przyszłości doraźne środki polityczne.

Synonimy (polski) dla "ad hoc":

ad hoc
Polish

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ad hoc"

ad rzeczownik
ad agency rzeczownik
ad infinitum przysłówek
ad lib przysłówek
ad lib przymiotnik
ad libitum przysłówek