EN

acute {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
Acute respiratory distress syndrome, pulmonary oedema, respiratory distress, chest pain
Ostry zespół zaburzeń oddechowych, obrzęk płuc, zespół zaburzeń oddechowych, ból w klatce piersiowej
If an acute attack occurs, a short-acting inhaled β -agonist should be used.
Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy stosować preparat krótko działającego ß- agonisty w postaci wziewnej.
In addition, acute haemorrhage and inflammation were observed at injection sites in cynomolgus monkeys.
Ponadto, u małp cynomolgus w miejscu podania leku obserwowano ostry krwotok i stan zapalny.
An acute problem for the new Member States is the lack of specialists.
Dotkliwym problemem odczuwanym przez nowe państwa członkowskie jest brak specjalistów.
This is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
Nie jest to nowy problem, ale sytuacja stała się bardziej dotkliwa i powszechniejsza.
The Baltic Sea is suffering two major acute environmental problems.
Morza Bałtyckiego dotyczą dwa wielkie i dotkliwe problemy środowiskowe.
Unfortunately, the problem of the untouchables is still acute.
Niestety, problem pariasów jest nadal poważny.
The most acute problems of alcohol consumption relate to young people.
Najpoważniejsze problemy dotyczące konsumpcji alkoholu dotyczą młodych ludzi.
In times of crisis, especially acute crisis, we need a vision.
W czasach kryzysu, zwłaszcza poważnego kryzysu, potrzeba nam wizji.
acute (też: burning, crying, searing, torrid)
I also said this in January, when the refugee situation was not yet as acute with regard to North Africa as it is now.
Powiedziałam to już w styczniu, kiedy sytuacja uchodźców w związku z wydarzeniami w Afryce Północnej nie była tak paląca, jak teraz.
More to the point, they do not address the acute problems of all livestock farmers, in cattle breeding, in meat production and in sheep- and goat-farming.
Ściśle mówiąc, nie mają one na celu rozwiązania palących problemów wszystkich hodowców inwentarza żywego - hodowców bydła, producentów mięsa i hodowców kóz.
2. Matematyka
acute

Przykłady użycia - "acute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
EnglishIf acute infusion reactions occur, the infusion must be interrupted immediately.
Jeśli wystąpią ostre reakcje związane z infuzją, należy natychmiast przerwać infuzję.
EnglishAdditional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.
EnglishThis is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
Nie jest to nowy problem, ale sytuacja stała się bardziej dotkliwa i powszechniejsza.
EnglishAbnormal liver function related to acute or chronic hepatocellular disease
Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek
EnglishThere is no clinical experience with the effects of an acute overdose with degarelix.
Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ostrego przedawkowania degareliksu.
EnglishIt should be also underlined that lamotrigine is not indicated for acute treatment.
Należy również podkreślić, że lamotrygina nie jest wskazana w leczeniu stanów ostrych.
EnglishSecondary prevention after acute myocardial infarction and with heart failure
Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca
EnglishLimited data are available on the consequences of ingestion of acute overdoses in humans.
Istnieją nieliczne doniesienia na temat skutków ostrego przedawkowania u ludzi.
EnglishThe acute toxicity was studied following subcutaneous administration in rats.
Badania toksyczności ostrej przeprowadzono na szczurach po podaniu insuliny podskórnie.
EnglishIncrease in serum creatinine level and/ or acute renal failure have been observed.
Obserwowano podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy i(lub) ostrą niewydolność nerek.
EnglishDuring acute life-threatening illness due to complications following open-heart surgery,
W przypadku ostrego, zagrażającego życiu stanu spowodowanego powikłaniami zabiegów
EnglishPatients at risk of cardiac or cerebral ischemia in case of acute hypotension
Pacjenci z podwyższonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego bądź mózgu w przypadku
EnglishThe rates of acute rejection, graft loss, and death were similar at 1 and 2 years.
Odsetek ostrych odrzuceń, utraty przeszczepów i zgonów był podobny po roku i po 2 latach.
EnglishRenal failure acute, haematuria Nephritis, proteinuria Renal tubular necrosis
Ostra niewydolność nerek, krwiomocz Zapalenie nerek, białkomocz Martwica cewek nerkowych
EnglishIncrease in serum creatinine level and/ or acute renal failure have been observed.
Obserwowano wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostrą niewydolność nerek.
EnglishPatients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukemia (AML)
Pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących
EnglishAcute overdose is unlikely to require any therapy other than observation.
Ostre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.
EnglishPatients with acute critical illness due to complications following open heart or abdominal
Pacjenci w ciężkim stanie spowodowanym powikłaniami pooperacyjnymi po zabiegach
EnglishAn acute overdose of 16 g has been reported to cause acute renal failure.
Ostre przedawkowanie po przyjęciu 16 g wywoływało ostrą niewydolność nerek.

"acute gastroenteritis" - polskie tłumaczenie

acute gastroenteritis
Polish
  • ostre zapalenie żołądka i jelit
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.