EN

acts {liczba mnoga}

volume_up
acts
volume_up
akty {niemęskoos.}
Coordination of prevention and reaction to acts of terrorism is also unsatisfactory.
Niewystarczająca jest także koordynacja prewencji oraz reakcji na akty terroryzmu.
It accuses former prisoners, particularly little children, even, of violent or terrorist acts.
Oskarża on byłych więźniów, nawet małe dzieci, o akty przemocy lub akty terrorystyczne.
Unfortunately, we often see similar patterns repeated in these acts of bloodshed.
Niestety akty rozlewu krwi często przebiegają według podobnych schematów.
acts (też: actions, deeds)
volume_up
czyny {niemęskoos.}
However, the introduction of criminal responsibility for such acts is not sufficient.
Jednak wprowadzenie odpowiedzialności karnej za te czyny nie wystarczy.
Mr Gbagbo should therefore be brought to justice to answer for his acts.
Dlatego Laurent Gbagbo powinien stanąć przed sądem za swoje czyny.
There is a French proverb that says 'our acts follow us'.
Jest francuskie przysłowie, które mówi: "nasze czyny podążają za nami”.

Przykłady użycia - "acts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Stało się to wskutek aktów przemocy, które bezwzględnie i stanowczo potępiamy.
EnglishZoledronic acid belongs to the class of bisphosphonates and acts primarily on bone.
Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną.
EnglishLUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
EnglishOf course, in keeping with what you have said, we condemn all acts of terror.
Oczywiście, zgodnie z tym, co Pan powiedział, potępiamy wszelkie akty terroru.
EnglishDrug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
Handel narkotykami doprowadził do aktów przemocy, a w efekcie do przypadków śmierci.
EnglishWe are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
Wyciągamy zatem wnioski z kryzysu i, jak mówiłem, nasze czyny podążają za nami.
EnglishEach institution acts within the limits of the powers conferred on it by the Treaty.
Każda instytucja działa w granicach swoich kompetencji zdefiniowanych w traktacie.
EnglishThe titles of these legislative acts will be published in the minutes of the sitting.
Tytuły tych aktów prawnych zostaną opublikowane w protokole z tego posiedzenia.
EnglishCoordination of prevention and reaction to acts of terrorism is also unsatisfactory.
Niewystarczająca jest także koordynacja prewencji oraz reakcji na akty terroryzmu.
EnglishCulture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji do uzasadniania aktów przemocy.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji jako uzasadnienia aktów przemocy.
EnglishHe is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Jest oskarżony o akty terroryzmu, w których straciły życie dziesiątki ludzi.
EnglishWould Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
EnglishThe titles of these legislative acts will be published in the minutes of this sitting.
Tytuły tych aktów prawnych zostaną opublikowane w protokole z tego posiedzenia.
EnglishDasatinib acts mainly by blocking the protein kinase called ‘ BCR-ABL’ kinase.
Dasatynib działa, blokując kinazę proteinową o nazwie kinaza „ BCR- ABL ”.
EnglishTRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
EnglishUnfortunately, these acts are not acknowledged in most cases or are just simply ignored.
Niestety, w wielu przypadkach nie są one zgłaszane lub są zwyczajnie ignorowane.
EnglishThis concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
Dotyczy ono aktów delegowanych oraz uprawnienia kontrolnego Parlamentu Europejskiego.
EnglishLet us hope that the Commission acts as quickly as the Commissioner spoke.
Miejmy nadzieję, że Komisja będzie działać tak szybko, jak mówił pan komisarz.
EnglishOne generation shall laud thy works to another, And shall declare thy mighty acts.
Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.