"activity report" po polsku

EN

"activity report" - polskie tłumaczenie

EN

activity report {rzeczownik}

volume_up
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
Raz do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.
EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)

Przykłady użycia - "activity report" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)
EnglishOnce a year, it presents the European Parliament with an activity report.
Raz do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.
EnglishThe CoR must follow up this issue in its Annual Activity Report.
Komitet Regionalny musi tę kwestię przedstawiać w rocznym sprawozdaniu z działalności.
EnglishThe Ombudsman should report on progress in this area in his annual activity report.
Rzecznik powinien poinformować o postępach w tej dziedzinie w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności.
EnglishThe Ombudsman produces an annual activity report.
Rzecznik Praw Obywatelskich sporządza roczne sprawozdania z działalności.
EnglishEuropean Ombudsman's activity report for 2009 (
Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2009 r. (
EnglishAlong with the regular reporting, I would be pleased to discuss the annual activity report with Parliament.
Z przyjemnością przedyskutuję z Parlamentem kwestię corocznych sprawozdań, oprócz zwykłej sprawozdawczości.
Englishensure that the disclosure of exceptions in their Annual Activity Report is made in a comprehensive manner;
zapewnienia, by ujawnienie wyjątków w rocznych sprawozdaniach z działalności odbywało się w sposób kompleksowy;
EnglishThe third was that the Council failed to supply either an activity report or a complete list of budgetary transfers.
Po trzecie Rada nie przekazała ani sprawozdania z działalności, ani pełnej listy transferów budżetowych.
English. - (FI) Mr President, before us is the report on Activity Based Budgeting and Management.
sprawozdawca. - (FI) Panie przewodniczący! Przed nami sprawozdanie w sprawie budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań.
English. - (SV) This report is in fact an activity report from the European Parliament's Committee on Petitions.
na piśmie. - (SV) To sprawozdanie jest w rzeczywistości sprawozdaniem z działalności Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe welcome the practice of including in the activity report information on progress made in relation to the discharge of the year before.
Pochwalamy praktykę ujmowania w sprawozdaniu z działalności postępów w stosunku do absolutorium z poprzedzającego roku.
EnglishIn terms of controls, in its annual activity report, the EESC considered the number of ex post controls performed in 2006 insufficient.
W zakresie kontroli w swym sprawozdaniu rocznym EKES uznał wiele kontroli ex post przeprowadzonych w 2006 r. za niewystarczające.
EnglishLikewise, no activity report has been forthcoming and the extra-budgetary accounts have not been closed or got rid of, as we demanded.
Poza tym nie przedstawiono sprawozdania z działalności, a konta pozabudżetowe nie zostały zamknięte ani zlikwidowane, tak jak o to prosiliśmy.
EnglishI voted in favour of the resolution on the EURES Activity Report 2004-2005 on the contribution of EURES to a single European labour market.
Głosowałam za rezolucją w sprawie sprawozdania z działalności EURES w latach 2004-2005: w kierunku jednolitego europejskiego rynku pracy.
EnglishI regret that, unlike other institutions, the Council does not publish an annual activity report, citing the Gentlemen's Agreement of 1970.
Żałuję, że w odróżnieniu od innych instytucji, Rada nie publikuje rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na Gentlemen's Agreement z 1970 r.
EnglishThis report shows that the annual activity report contains insufficient information on the planning, allocation and use of human resources.
W sprawozdaniu wskazano, że sprawozdanie z działalności rocznej agencji zawiera niewystarczające informacje na temat planowania, przydziału i wykorzystania zasobów ludzkich.
EnglishAgencies usually report on the results of external evaluations in the director's annual activity report, which is submitted to the budgetary authority.
Agencje zazwyczaj składają sprawozdanie z wyników zewnętrznej oceny w rocznym sprawozdaniu z działalności przygotowanym przez dyrektora, które zostaje przedłożone władzy budżetowej.
EnglishI believe that the government of the Former Yugoslav Republic of Macedonia has made significant progress in 2009, as is also highlighted in the resolution on the 2009 activity report.
Uważam, że rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii dokonał znacznego postępu w 2009 roku, co podkreślono także w rezolucji w sprawie postępów w 2009 roku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "activity report"

activity rzeczownik
report rzeczownik
to report czasownik