EN

activity {rzeczownik}

volume_up
Immunosuppressants like STELARA decrease the activity of the immune system.
Leki immunosupresyjne, takie jak STELARA, zmniejszają aktywność układu odpornościowego.
Darifenacin hydrobromide is a substance which reduces the activity of an overactive bladder.
Bromowodorek daryfenacyny osłabia aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego.
Therefore, metabolites do not contribute to the pharmacological activity of tacrolimus.
Tak więc metabolity nie wpływają na farmakologiczną aktywność takrolimusu.
Voluntary activity is a bonus that we, as citizens, offer others.
Działalność wolontariacka jest premią, jaką my obywatele oferujemy innym.
Their activity is coordinated by the European Commission.
Ich działalność jest koordynowana przez Komisję Europejską.
We demand an end to persecution for political and trade-union activity.
Żądamy zakończenia prześladowań za działalność polityczną i związkową.
Because the land is so infertile, they largely are shepherds, which occasions regular, low-intensity physical activity.
Ta wyspa jest tak nieurodzajna, że jej mieszkańcy zajmują się głównie hodowlą owiec, zajęcie regularne ale o małym natężeniu wysiłku.
activity (też: act, action)
This means that it alters the activity of the immune system (the body 's natural defences).
Oznacza to, że ma wpływ na czynność układu odpornościowego (naturalna obrona organizmu).
And what we've done is use the word "water" to tag that moment, that bit of activity.
Wykorzystaliśmy słowo "water" (woda), żeby oznakować ten moment, tę krótką czynność.
It is specifically designed to inhibit the chymotrypsin-like activity of the 26S proteasome in mammalian cells.
Został specjalnie zaprojektowany tak, by hamować podobną do chymotrypsyny czynność 26S proteasomu w komórkach ssaków.
Moreover, the latest indicators suggest that economic activity is currently strengthening.
Ponadto najnowsze wskaźniki sugerują, że ożywienie gospodarcze umacnia się.
However, the recovery in activity is expected to be dampened by the process of balance sheet adjustment in various sectors.
Natomiast czynnikiem hamującym ożywienie może być proces dostosowania bilansów w różnych sektorach gospodarki.
At the same time, the latest information continues to signal an improvement in economic activity in the second half of this year.
Najnowsze informacje wskazują przy tym na dalsze ożywienie aktywności gospodarczej w drugim półroczu br.

Przykłady użycia - "activity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
EnglishTelmisartan does not exhibit any partial agonist activity at the AT1 receptor.
Telmisartan nie wykazuje nawet częściowych działań agonistycznych w stosunku do
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishGenotoxicity studies have not detected any mutagenic or clastogenic activity.
W badaniach genotoksyczności nie wykryto działania mutagennego ani klastogennego.
EnglishThe primary activity of insulin lispro is the regulation of glucose metabolism.
Zasadniczym działaniem insuliny lispro jest regulowanie metabolizmu glukozy.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Ten rodzaj działalności w przyszłości obejmie jedną trzecią wszystkich wydatków UE.
EnglishMaterial on the Parliament’s legislative and political activity from 1952 until 2009
Materiał dotyczące ustawodawczej i politycznej działalności PE od 1952 do 2009 r.
EnglishIn the liver, 18 % of the injected activity is taken up 5 min after injection.
W wątrobie 18 % wstrzykniętej aktywności jest wychwytywane 5 minut po wstrzyknięciu.
EnglishThe exact mechanism of the antitumour activity of doxorubicin is not known.
Dokładny mechanizm przeciwnowotworowego działania doksorubicyny nie jest znany.
EnglishFungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeasts.
Wykazano działanie grzybobójcze kaspofunginy na drożdżaki z rodzaju Candida.
EnglishIt is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
A zatem logicznym rozwiązaniem na teraz jest stopniowe likwidowanie tej działalności.
EnglishThis led to a drop of up to 14.2% in the sector's activity between 2008 and 2009.
W latach 2008-2009 doprowadziło to do spadku działalności w tym sektorze aż o 14,2 %.
EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Co najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.
EnglishAntitumour activity was demonstrated primarily in patients with neuroblastoma.
Działanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym.
EnglishWe should also create the adequate budgetary lines for financing this activity.
Powinniśmy również stworzyć stosowne linie budżetowe w celu finansowania tych działań.
EnglishOne of these is the activity of foreign investors, particularly those from Russia.
Jedną z nich jest aktywność inwestorów zagranicznych, a w szczególności tych z Rosji.
EnglishIts role and activity are even more important at a time of crisis such as the present.
A w czasie kryzysu jego rola i działalność nabiera jeszcze większego znaczenia.

"activity of genes" - polskie tłumaczenie

volume_up
activity of genes
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"activity affect" - polskie tłumaczenie

volume_up
activity affect
Polish
Więcej chevron_right

"activity level" - polskie tłumaczenie

volume_up
activity level
Polish
Więcej chevron_right