EN

activities {liczba mnoga}

volume_up
activities (też: operations)
Member States' activities should be supplemented and their cooperation enhanced.
Należy uzupełnić działania i zacieśnić współpracę państw członkowskich.
The question is why the authorities are not investing in activities of this kind.
Pozostaje pytanie, dlaczego władze nie inwestują w takie działania.
These activities have to be conducted patiently and responsibly.
Działania te muszą być przeprowadzane z cierpliwością i w sposób odpowiedzialny.
activities
volume_up
zajęcia {niemęskoos.}
They don't feel as if they're doing something that really matters to them, so they pick up these kinds of activities.
Nie czują, że to co robią ma dla nich znaczenie, więc zabierają się za tego rodzaju zajęcia.

Przykłady użycia - "activities" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishThis becomes clear when one looks at the past year and a half of its activities.
Staje się to jasne, gdy przyglądniemy się ostatniemu półtora roku jej działalności.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishEuropol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:
Europol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in.:
EnglishMaritime activities are one of the most important sources of European income.
Działalność morska jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów europejskich.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Jeżeli chodzi o działania Agencji, podkreślam przyjęcie wieloletniego programu prac.
EnglishAny or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
EnglishAny or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
na pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
EnglishBeekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
Pszczelarstwo jest jedną z kluczowych działalności wspierających produkcję rolną.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Wiele tysięcy ludzi uprawia również strzelectwo w ramach swojego czasu wolnego.
EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.
EnglishAny such information on Members' activities would need to include all the activities.
Informacje na temat działalności posłów musiałyby obejmować całą ich działalność.
EnglishIn these activities, I think it is important that we have these countries as partners.
Podczas tych działań ważne jest, żebyśmy dostrzegali w owych krajach partnerów.
EnglishThis also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
Stanowi to także unikalny pierwszy krok w kontekście działań Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt concerns me that we are not going as far as we might in our activities.
Niepokoi mnie, że w naszych działaniach nie idziemy tak daleko, jakbyśmy mogli.
EnglishOn the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Z jednej strony mamy złożoną sieć wspólnych działań i powiązanych interesów.
EnglishIt helps companies understand the EU laws directly related to their activities.
Pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć przepisy UE bezpośrednio dotyczące ich działalności.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Przede wszystkim omawiana dyrektywa nie rozwiązuje problemu oceny działalności banków.

"activities geared towards" - polskie tłumaczenie

activities geared towards
Polish
  • działania ukierunkowane na
  • działań ukierunkowanych na
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "activation":

activation
active