EN

activism {rzeczownik}

volume_up
It is the nerve centre of the Danish social model that is being threatened by the uncertainties and judicial activism of the Services Directive.
Jest to samo centrum duńskiego modelu socjalnego, któremu obecnie zagraża niepewna sytuacja i aktywizm sądowniczy dyrektywy w sprawie usług.

Przykłady użycia - "activism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe first article reviews the notion of monetary policy “activism”.
Pierwszy analizuje znaczenie koncepcji aktywizmu w polityce pieniężnej.
EnglishSo as long as activism is that simple, it's pretty easy to get away with.
Jeśli bycie aktywnym będzie tak proste, łatwo będzie to załatwić.
EnglishIt was the result of decades of sustained activism, shareholder advocacy and consumer advocacy.
To był efekt dziesiątek lat wytrwałego aktywizmu, wsparcia udziałowców i wsparcia konsumentów.
EnglishWe often hear about cyber activism, how people are getting more active because of the Internet.
Często mówi się o cyber-aktywizmie, czyli o tym, że ludzie stają się bardziej aktywni dzięki Internetowi.
EnglishWe only ranked high when it comes to poverty, corruption, lack of freedom of speech, lack of political activism.
Przodował tylko w statystykach biedy i korupcji, braku wolności słowa i politycznych aktywistów.
EnglishWe need objective, impartial scientific research, and not an agenda-driven political activism.
Potrzebujemy obiektywnych, bezstronnych badań naukowych, a nie aktywizmu politycznego podsycanego politycznym programem.
EnglishBut your activism in this matter has already created positive developments, both within and beyond the EU.
Natomiast pana aktywność w tym względzie już przyczyniła się do korzystnych zmian, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią.
EnglishBy unilateral activism or by relying on more effective and mutually agreed solutions to foster secure trade?
Czy będą to jednostronne działania, czy też zdamy się na skuteczniejsze, wspólnie uzgodnione rozwiązania wspierające bezpieczny obrót?
EnglishThis is what is known as legal activism, and it must be seen as a direct threat to democracy and the principle of subsidiarity.
Nosi to nazwę aktywizmu prawnego i należy to postrzegać jako bezpośrednie zagrożenie demokracji i zasady pomocniczości.
EnglishOver the years, his activism protecting human rights has been an inspiration to many other human rights advocates, inside and outside Cuba.
Przez lata jego działalność w obronie praw człowieka była natchnieniem dla innych obrońców praw człowieka, na Kubie i poza nią.
EnglishPolitical awareness on the part of the people and civil activism are not a burden for society: they should be something that enriches it.
Świadomość polityczna i aktywność obywateli nie stanowią dla społeczeństwa obciążenia - powinny stanowić element wzbogacający je.
EnglishTake, fourth, the judicial activism, the way in which our judges have disregarded what the law says in favour of what they think the law ought to say.
Po czwarte, weźmy działalność jurydyczną, sposób, w jaki sędziowie zignorowali literę prawa na korzyść własnej wykładni.
EnglishIt is the nerve centre of the Danish social model that is being threatened by the uncertainties and judicial activism of the Services Directive.
Jest to samo centrum duńskiego modelu socjalnego, któremu obecnie zagraża niepewna sytuacja i aktywizm sądowniczy dyrektywy w sprawie usług.
EnglishIt's the result of very sustained and prolonged political activism that you get the right regulations, and that you get the right corporate behavior.
To rezultat bardzo wytrwałego i długotrwalego politycznego aktywizmu na rzecz właściwych regulacji i właściwych działań przedsiębiorstw.
EnglishPerhaps more importantly, tens of thousands of people joined the advocacy programs and the activism programs that we created to go around the movies.
Co ważniejsze być może to to, że dziesiątki tysięcy ludzi przyłączyło się do programów wsparcia i aktywizmu, które stworzyliśmy wokół tych filmów.
EnglishIt's a project that now reaches across three continents, and its roots go into the fields of mathematics, marine biology, feminine handicraft and environmental activism.
Ten projekt dotarł już na trzy kontynenty. ~~~ Jego korzenie sięgają działów matematyki, biologii morza, kobiecych prac ręcznych i ochrony środowiska.
EnglishAnd the first lesson, which I think is a worthwhile one, is that you cannot go wrong asking people to be active online, so long as activism just means retweeting a phrase.
Pierwsza lekcja, moim zdaniem ważna, brzmi: nie zawiedziecie się, prosząc ludzi, żeby byli aktywni online, o ile "aktywność" oznacza wrzucanie frazy na Twittera.

Synonimy (angielski) dla "activation":

activation
active