EN

actively {przysłówek}

volume_up
actively
In seeking a solution the Commission has cooperated actively with both organisations.
Komisja aktywnie współpracowała z obiema organizacji w procesie szukania rozwiązania.
The EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
UE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.
In situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
Należy aktywnie zachęcać do podejmowania badań in situ nad symbiozą mikoryzową.
actively
We actively give strong and constructive support to Nigeria.
Czynnie służymy Nigerii mocnym, konstruktywnym wsparciem.
I would appeal to the Hungarian Presidency of the Council to actively press for a solution.
Apeluję do węgierskiej prezydencji Rady, aby czynnie dążyła do uregulowania tej kwestii.
Jak mogą się czynnie temu sprzeciwiać?

Przykłady użycia - "actively" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
W każdym razie Unia Europejska przyjęła politykę aktywnej walki z rasizmem.
EnglishI hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
Mam nadzieję, że WZP będzie aktywnie włączone we wdrożenie strategii UE-Afryka.
EnglishThe Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
Komisja również pracuje intensywnie nad udoskonaleniem tachografu cyfrowego.
EnglishThe EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
UE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.
EnglishIn situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
Należy aktywnie zachęcać do podejmowania badań in situ nad symbiozą mikoryzową.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Zakładam więc, że Parlament Europejski będzie brał w tym aktywny udział.
EnglishI would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
Chciałbym podziękować pani za tak proaktywne zajęcie się zagadnieniem roamingu.
EnglishIn seeking a solution the Commission has cooperated actively with both organisations.
Komisja aktywnie współpracowała z obiema organizacji w procesie szukania rozwiązania.
EnglishWars come and go if there is this kind of attitude, but we must build peace actively.
Przy takim nastawieniu wojny przychodzą i odchodzą, ale pokój musimy budować aktywnie.
EnglishI also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts.
Zgadzam się z tym, że UE powinna aktywnie pomagać Chinom w próbie odbudowy.
EnglishWe are currently actively engaged on a reform of the common agricultural policy (CAP).
Obecnie bierzemy aktywny udział w reformie wspólnej polityki rolnej (WPR).
EnglishWe must find a way to truly relate and actively support the people in these countries.
Musimy znaleźć sposób, by faktycznie powiązać i aktywnie wesprzeć ludzi w tych krajach.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Ponadto państwa członkowskie powinny wziąć czynny udział w procesie przeglądu pracy Rady.
EnglishI appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Apeluję do konsumentów, aby aktywnie przyczyniali się do pomyślnej realizacji takiej zbiórki.
EnglishI believe that this project will help the region develop more actively.
Uważam, że projekt ten przyczyni się do bardziej aktywnego rozwoju omawianego regionu.
EnglishWe actively support the government in its efforts to improve respect for human rights.
Aktywnie wspieramy wysiłki tego kraju mające na celu poprawę poszanowania praw człowieka.
EnglishWe are actively ensuring that this legislation is applied across the EU.
Cały czas czuwamy, by przedmiotowe prawodawstwo było wdrażane w całej UE.
EnglishThat way, illegal immigration is not combated, but actively encouraged.
W ten sposób nie zwalczamy nielegalnej imigracji, ale wręcz aktywnie do niej zachęcamy.
EnglishAnd also, we had them [actively] email us a couple of times a week.
Jak również, poprosiliśmy ich o przesyłanie nam emaili kilka razy w tygodniu.
EnglishI therefore thank the rapporteur for actively seizing this opportunity.
Z tego względu chciałabym podziękować sprawozdawcy za aktywne wykorzystanie tej okazji.

Synonimy (angielski) dla "activation":

activation
active