"active cell" po polsku

EN

"active cell" - polskie tłumaczenie

EN

active cell {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "active cell" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishActive substance Inactivated whole cell suspension of Ornithobacterium rhinotracheale serotype A, strain B3263/ 91 1 x 107 cells *
Substancja czynna Zawiesina całych, inaktywowanych komórek Ornithobacterium rhinotracheale, serotyp A, szczep B3263/ 91 1 x 107 komórek *
EnglishIn vitro, dasatinib is active in leukaemic cell lines representing variants of imatinib-sensitive and resistant disease.
In vitro, dazatynib wykazuje aktywność w liniach komórek białaczkowych, reprezentujących odmiany zarówno białaczki wrażliwej jak i opornej na imatynib.
EnglishIt should also not be used in patients who have, or are thought to have active neoplasia (abnormal cell growth).
Nie należy także stosować go u pacjentów, u których występują lub istnieje podejrzenie występowania aktywnych chorób nowotworowych (nieprawidłowego wzrostu komórek).
EnglishLiposomal-encapsulated compared with conventional doxorubicin was not found more active in doxorubicin resistant cell lines in vitro.
Doksorubicyna w liposomach w porównaniu do konwencjonalnej doksorubicyny nie okazała się bardziej aktywna w liniach komórek opornych na doksorubicynę in vitro.
EnglishThis is where there is, in my opinion, the greatest danger: the risk of a split between north and south, an active al-Qaeda cell and the danger of a failed state.
W moim przekonaniu, tutaj tkwi prawdziwe niebezpieczeństwo: ryzyko podziału między północą a południem, aktywna komórka Al-Kaidy i niebezpieczeństwo upadku państwa.
EnglishAnidulafungin has shown fungicidal activity against Candida species and activity against regions of active cell growth of the hyphae of Aspergillus fumigatus.
Wykazano działanie grzybobójcze anidulafunginy na drożdżaki z rodzaju Candida oraz aktywność przeciwko obszarom aktywnego wzrostu komórek w grzybni u grzybów Aspergillus fumigatus.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "active cell"

cell rzeczownik
active przymiotnik
active ingredient rzeczownik
load cell rzeczownik
queen cell rzeczownik
Polish
air cell rzeczownik
egg cell rzeczownik
active approach rzeczownik
Polish
active duty rzeczownik
active galaxy rzeczownik