"active approach" po polsku

EN

"active approach" - polskie tłumaczenie

EN

active approach {rzeczownik}

volume_up
active approach (też: positive outlook)
volume_up
aktywizm {m.} (wobec życia)

Przykłady użycia - "active approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThus we need united action and a pro-active approach, not the invisible hand.
W związku z tym potrzebujemy zjednoczonego działania i proaktywnego podejścia, a nie niewidzialnej ręki.
EnglishIn this respect, the Small Business Act forms part of a new, determinedly pro-active approach.
Z tego punktu widzenia Karta małych przedsiębiorstw stanowi element nowego, zdecydowanie proaktywnego podejścia.
EnglishI agree that an active and positive approach to the EU on the part of Ukraine is not the only assessment criterion.
Zgadzam się, że aktywne i pozytywne podejście Ukrainy do UE nie jest jedynym kryterium oceny.
EnglishThrough an active joint approach by the great powers.
Za sprawą czynnego wspólnego stanowiska wielkich mocarstw.
EnglishWe should then take a pro-active approach in bringing these principles to the attention of the international bodies.
Następnie powinniśmy w sposób proaktywny zwrócić uwagę organów międzynarodowych na te zasady.
EnglishThis communication defines three key elements of a balanced and strategic approach to active inclusion:
Komunikat ten określa trzy główne elementy strategicznego i zrównoważonego podejścia do aktywnego włączenia do społeczeństwa:
EnglishThe Union should take a more active and more responsible approach, not only in Azerbaijan, but also in the whole region.
Unia powinna zająć bardziej aktywne i odpowiedzialne stanowisko nie tylko w Azerbejdżanie, ale w całym regionie.
EnglishIn this context, the European Commission's proposed approach to active social integration is worthy of recognition.
W tym kontekście, zaproponowane podejście Komisji Europejskiej do aktywnej integracji społecznej zasługuje na uznanie.
EnglishWe go further, however, and call in our report for the development of a holistic approach to active social integration.
Idziemy jednak o krok dalej i w naszym sprawozdaniu wzywamy do opracowania całościowego podejścia do integracji społecznej.
EnglishAfter all, the facts that are known are sufficiently compelling for it to be clear that we must address the question and take an active approach.
Znane nam fakty wystarczająco przemawiają za koniecznością rozwiązania problemu i podjęcia aktywnych działań.
EnglishHowever, this budget is likely to have a limited impact if Member States are not going to adopt an active approach to accessing the available resources.
Budżet ten prawdopodobnie jednak będzie miał ograniczony wpływ, o ile państwa członkowskie nie zastosują aktywnego podejścia do kwestii dostępu do wolnych zasobów.
EnglishThe WHO Commission on Social Determinants is of the opinion that by adopting a pro-active approach the inequalities can be reduced within a relatively short space of time.
Komisja WHO ds. Społecznych Czynników Warunkujących jest zdania, że dzięki proaktywnemu podejściu nierówności te można by zmniejszyć w stosunkowo krótkim czasie.
EnglishGovernments which respect human rights, freedom of speech and the media will only return to power in North Africa if we take an active and determined approach to events in these countries.
Tylko nasza aktywna i zdeterminowana postawa wobec wydarzeń w Afryce Północnej może przywrócić rządy poszanowania praw człowieka, wolności słowa i mediów w tych krajach.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "active approach"

active przymiotnik
approach rzeczownik