EN

active {przymiotnik}

volume_up
It is time that we genuinely engaged in active dialogue with citizens.
Najwyższa pora, byśmy rzeczywiście nawiązali aktywny dialog z obywatelami.
Xigris contains the active ingredient drotrecogin alfa (activated).
Xigris zawiera aktywny składnik, drotrekoginę alfa (aktywowaną).
Norfentanyl is not pharmacologically active in animal studies.
W badaniach na zwierzętach norfentanyl nie jest farmakologicznie aktywny.
Perindopril acts through its active metabolite, perindoprilat.
Peryndopryl działa poprzez swój czynny metabolit, peryndoprylat.
It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.
Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.
The primary active metabolite comprises 23 to 37 % of the total exposure.
Podstawowy czynny metabolit odpowiada za 23– 37 % całkowitej ekspozycji na lek.
active (też: alive, full of life, living)
In Europe there has been and continues to be an active desire and long-standing tradition regarding decent treatment for animals.
W Europie istniało i nadal istnieje żywe pragnienie i długotrwała tradycja przyzwoitego traktowania zwierząt.
Equilis StrepE is a vaccine which contains the active substance live deletion mutant Streptococcus equi bacteria.
Preparat Equilis StrepE jest szczepionką, która jako substancję czynną zawiera żywe mutanty delecyjne bakterii Streptococcus equi.
It also proves that Europe is based on active democracy.
Jest ona także dowodem, że demokracja stanowi żywy fundament Europy.
In Europe there has been and continues to be an active desire and long-standing tradition regarding decent treatment for animals.
W Europie istniało i nadal istnieje żywe pragnienie i długotrwała tradycja przyzwoitego traktowania zwierząt.
Equilis StrepE is a vaccine which contains the active substance live deletion mutant Streptococcus equi bacteria.
Preparat Equilis StrepE jest szczepionką, która jako substancję czynną zawiera żywe mutanty delecyjne bakterii Streptococcus equi.
active (też: alive, full of life, living)
active (też: brisk, bustling, fidgety, fizzy, wiggly)

Przykłady użycia - "active" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.
Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.
EnglishAloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.
Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.
EnglishI believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
Uważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
EnglishDoxycycline is excreted in the urine and faeces as unchanged active substance.
Doksycyklina wydalana jest z moczem i kałem jako niezmieniona substancja czynna.
EnglishTruvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.
Truvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.
EnglishIt should not be used in patients who have an active infection of the meninges.
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.
EnglishWhat Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.
Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.
EnglishWhat Avandamet contains The active substances are rosiglitazone and metformin.
Co zawiera lek Avandamet Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i metformina.
English● The active substance is human normal immunoglobulin (antibodies of the type IgG).
● Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka normalna (przeciwciała typu IgG).
EnglishIn lactating rats, oseltamivir and the active metabolite are excreted in the milk.
U karmiących szczurów oseltamiwir i jego aktywny metabolit są wydzielane do mleka.
EnglishErlotinib is a substrate for the P-glycoprotein active substance transporter.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
EnglishThalidomide Celgene is a medicine containing the active substance thalidomide.
Preparat Thalidomide Celgene jest lekiem zawierającym substancję czynną talidomid.
EnglishThe active ingredient in Agopton is lansoprazole, which is a proton pump inhibitor.
Lansoprazol, substancja czynna leku Agopton, jest inhibitorem pompy protonowej.
EnglishCNS active substances may worsen the respiratory depression (see section 4.5).
Substancje działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4. 5).
EnglishThe active substance in Inovelon, rufinamide, is an anti-epileptic medicine.
Substancja czynna preparatu Inovelon, rufinamid, jest lekiem przeciwpadaczkowym.
Englishwhile taking other medicines containing any of the following active substances:
podczas jednoczesnego stosowania innych leków, zawierających następujące substancje
EnglishThe powder containing the active substance is granular and white to off-white.
Substancja czynna jest białym lub prawie białym proszkiem w postaci granulatu.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.
EnglishThe Cmax and AUC of active metabolites increased up to 2- and 4-fold, respectively.
Wartości Cmax i AUC aktywnych metabolitów wzrastały odpowiednio 2 - i 4- krotnie.

"active galactic nucleus" - polskie tłumaczenie

active galactic nucleus
Polish
  • aktywne jądro galaktyczne
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"active galaxies" - polskie tłumaczenie

active galaxies
Polish
  • galaktyki aktywne
Więcej chevron_right

"active genes" - polskie tłumaczenie

active genes
Polish
  • aktywne geny
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "active":

active
activation