EN

activator {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
activator (też: promoter)
Reteplase 10 U (recombinant plasminogen activator, thrombolytic agent)
Reteplaza 10 jednostek (rekombinowany aktywator plazminogenu, lek trombolityczny)
** Recombinant plasminogen activator produced in Escherichia coli by recombinant DNA technology.
** Rekombinowany aktywator plazminogenu wytwarzany przez Escherichia coli przy zastosowaniu technologii rekombinacji DNA
And they do the opposite thing of the molecule I told you about before with the blue light activator channelrhodopsin.
Zachowują się odwrotnie od cząsteczek, o których już mówiłem, zawierających aktywator niebieskiego światła, rodopsynę kanałową.

Przykłady użycia - "activator" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishReteplase 10 U (recombinant plasminogen activator, thrombolytic agent)
Reteplaza 10 jednostek (rekombinowany aktywator plazminogenu, lek trombolityczny)
EnglishTenecteplase is a recombinant fibrin-specific plasminogen activator.
Tenekteplaza jest rekombinowanym, swoistym dla fibryny aktywatorem plazminogenu
EnglishNicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
Nicorandyl stanowi połączenie leku aktywującego kanał potasowy i azotanu.
EnglishNicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
Nikorandyl – jest połączeniem aktywatora kanału potasowego i azotanu.
English** Recombinant plasminogen activator produced in Escherichia coli by recombinant DNA technology.
** Rekombinowany aktywator plazminogenu wytwarzany przez Escherichia coli przy zastosowaniu technologii rekombinacji DNA
EnglishAnd they do the opposite thing of the molecule I told you about before with the blue light activator channelrhodopsin.
Zachowują się odwrotnie od cząsteczek, o których już mówiłem, zawierających aktywator niebieskiego światła, rodopsynę kanałową.
EnglishThe active substance in Metalyse, tenecteplase, is a modified form of the natural enzyme, human plasminogen activator.
Substancja czynna preparatu Metalyse, tenekteplaza, jest zmodyfikowaną postacią naturalnego enzymu, ludzkim aktywatorem plazminogenu.
EnglishReteplase is a recombinant plasminogen activator that catalyzes the cleavage of endogenous plasminogen to generate plasmin.
Reteplaza jest rekombinowanym aktywatorem plazminogenu, który katalizuje reakcję rozszczepienia endogennego plazminogenu, prowadząc do powstania plazminy.
EnglishPlasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) activity can be reduced to around zero, but rapidly normalises within two hours showing a rebound phenomenon.
Aktywność inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI- 1) może być niemal całkowicie zniesiona, jednak normalizuje się szybko w czasie 2 godzin, w wyniku efektu odbicia.
EnglishTreatment with doxazosin has been shown to result in regression of left ventricular hypertrophy, inhibition of platelet aggregation as well as enhanced capacity of tissue plasminogen-activator.
Wykazano, że leczenie doksazosyną powoduje regresję przerostu lewej komory, hamowanie agregacji płytek oraz zwiększa skuteczność tkankowego aktywatora plazminogenu.
EnglishTreatment with doxazosin has been shown to result in regression of left ventricular hypertrophy, inhibition of platelet aggregation as well as enhanced capacity of tissue plasminogen-activator.
Leczenie doksazosyną wykazało doprowadzenie do regresji hipertrofii lewej komory, zahamowania agregacji płytek krwi oraz zwiększonej zdolności tkankowego aktywatora plazminogenu.
EnglishCarglumic acid is a structural analogue of N-acetylglutamate, which is the naturally occurring activator of carbamoyl phosphate synthetase, the first enzyme of the urea cycle.
Kwas kargluminowy jest zbliżony pod względem budowy do N- acetyloglutaminianu, który jest naturalnie występującym aktywatorem syntetazy karbamoilofosforanowej – pierwszego enzymu cyklu mocznikowego.
EnglishMechanism of action Tenecteplase is a recombinant fibrin-specific plasminogen activator that is derived from native t-PA by modifications at three sites of the protein structure.
Mechanizm działania Tenekteplaza jest rekombinowanym, swoistym dla fibryny aktywatorem plazminogenu, który uzyskuje się z natywnego t- PA poprzez modyfikacje trzech pozycji w strukturze białkowej.

Synonimy (angielski) dla "activation":

activation
active