EN

activation {rzeczownik}

volume_up
Faced by the ageing of European society, it is essential to achieve the professional activation of people of retirement age.
W obliczu starzenia się europejskiego społeczeństwa konieczna jest aktywizacja zawodowa osób w wieku emerytalnym.
activation (też: inclusion)
activation (też: activate)
Further catalytic activation of 5'-DFUR then occurs by thymidine phosphorylase (ThyPase).
Dalsza aktywacja katalityczna 5 ’ - DFUR następuje pod wpływem fosforylazy tymidynowej (ThyPase).
Before activation, store in a refrigerator (2°C - 8°C).
Przed aktywacją, przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
The second step is the light activation of Visudyne at 15 minutes after the start of the infusion.
Drugim etapem jest aktywacja produktu leczniczego Visudyne światłem dokładnie w 15 minut od rozpoczęcia infuzji.

Przykłady użycia - "activation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSunitinib was not mutagenic in bacteria using metabolic activation provided by rat liver.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały TTP, okres utrzymywania się odpowiedzi (ang.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
Na przykład na rynku pracy bardzo pomocne mogą być polityki aktywacyjne.
EnglishThis binding results in the activation of some estrogenic pathways and a blockade of others.
Wiązanie to powoduje aktywację niektórych ścieżek estrogenowych oraz blokowanie innych.
EnglishFurther catalytic activation of 5'-DFUR then occurs by thymidine phosphorylase (ThyPase).
Dalsza aktywacja katalityczna 5 ’ - DFUR następuje pod wpływem fosforylazy tymidynowej (ThyPase).
EnglishFor that reason it is very important that an activation policy be implemented at the local level.
Z tego względu niezwykle ważne jest wdrożenie na szczeblu lokalnym polityki aktywacyjnej.
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
Pacjenci obserwują aktywność swojego mózgu, i kontrolują ścieżkę wywołującą ból.
EnglishThe Commissioner said activation of Directive 2001/55/EC will be discussed within Council.
Komisarz powiedziała, że sprawa uruchomienia dyrektywy 2001/55/WE będzie omawiana na forum Rady.
EnglishIrbesartan does not require metabolic activation for its activity.
Irbesartan nie wymaga aktywacji metabolicznej do swojej aktywności.
EnglishNow we've shown that a brief activation of these is enough, indeed, to drive learning.
Pokazaliśmy, że ich pobudzenie potrafi nakłonić do nauki.
EnglishWith light activation, porfimer sodium was mutagenic in some in-vitro tests.
Po aktywacji światłem sól sodowa porfimeru wykazywała działanie mutagenne w niektórych badaniach in vitro.
EnglishHe can look at these 65,000 points of activation per second.
Jest on w stanie obserwować 65,000 punktów aktywności na sekundę.
EnglishAfter activation, the product appears as a milky white liquid.
Po uaktywnieniu produkt ten ma postać mleczno- białego płynu.
EnglishThis dose is adequately delivered by one pump activation.
Pojedyncza dawka jest uwalniania poprzez jedno naciśnięcie pompki.
EnglishLuminity should be used within 12 hours following activation.
Produkt Luminity należy zużyć w ciągu 12 godzin od aktywacji.
EnglishThe dispersion should be given to you within 12 hours of activation.
Roztwór należy podać w ciągu 12 godzin od aktywacji.
EnglishThe net result is the inhibition of lymphocyte activation, which results in immunosuppression.
Ostatecznym wynikiem tego działania jest zahamowanie aktywacji limfocytów, 12 prowadzące do immunosupresji.
EnglishThe net result is the inhibition of lymphocyte activation, which results in immunosuppression.
Ostatecznym wynikiem takiego działania jest zahamowanie aktywacji limfocytów, prowadzące do immunosupresji.
EnglishThe effects may result from complement activation.
Obserwowane działania mogą być wynikiem aktywacji układu dopełniacza.
EnglishDo not store the vial above 30°C following activation.
Po aktywacji nie przechowywać fiolki w temperaturze powyżej 30°C.
EnglishIt should be clear that the creation of such a mechanism will not imply its automatic activation.
Należy przy tym wyjaśnić, że stworzenie takiego mechanizmu nie oznacza jego automatycznego uruchomienia.

Synonimy (angielski) dla "activation":

activation
active