"to act on behalf of" po polsku

EN

"to act on behalf of" - polskie tłumaczenie

EN

to act on behalf of {czasownik}

volume_up
to act on behalf of
We need a strong Commission and strong leadership from you because we need the Commission to act on behalf of the whole Union and in the interests of the Union's citizens.
Potrzebujemy silnej Komisji i silnego przywództwa z pańskiej strony, ponieważ Komisja musi działać w imieniu całej Unii i w interesie unijnych obywateli.

Przykłady użycia - "to act on behalf of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese NCBs act on behalf of the ECB in accordance with instructions received from the ECB.
Banki te działają w imieniu EBC zgodnie z otrzymywanymi od niego instrukcjami.
EnglishWe are people who think, legislate and act on behalf of other people.
Jesteśmy ludźmi myślącymi, stanowiącymi prawo i działającymi w imieniu naszych obywateli.
EnglishThe European Union's leaders act on behalf of 500 million people on many occasions unnecessarily.
W wielu przypadkach przywódcy Unii Europejskiej niepotrzebnie działają w imieniu pięciuset milionów obywateli.
EnglishDo we really think we're going to get where we need to go without fixing the one institution that can act on behalf of all of us?
Czy będziemy w stanie pójść na przód o ile nie naprawimy jedynej instytucji która może działać w naszym imieniu?
English Where a vote is taken, any member of the European Council may also act on behalf of not more than one other member.
    W przypadku głosowania każdy członek Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków.
EnglishLet us all demonstrate solidarity and act on behalf of European Union citizens who are ill-treated, detained, kidnapped, or held in camps.
Działajmy na rzecz obywateli Unii Europejskiej, którzy są źle traktowani, przetrzymywani, uprowadzani, w obozach!
EnglishIt is neither of those things; as a politician I do not act on behalf of corporations or trade unions, I act on behalf of citizens.
To nic z tych rzeczy; jako polityk nie występuję w imieniu korporacji ani związków zawodowych, występuję w imieniu obywateli.
EnglishI wanted to check whether this has really been done in the name of the group or whether it is just one of their members claiming to act on behalf of the group.
Chcę się upewnić, czy jest to rzeczywiście inicjatywa w imieniu grupy czy może tylko jeden z posłów rzekomo występuje w jej imieniu.
EnglishOne reason was that the resolution purported to give authority to the European Union and its functionaries to speak and act on behalf of Member States.
Jeden z powodów to taki, że w rezolucji uprawnia się Unię Europejską i jej urzędników do przemawiania i działania w imieniu państw członkowskich.
EnglishWe need a strong Commission and strong leadership from you because we need the Commission to act on behalf of the whole Union and in the interests of the Union's citizens.
Potrzebujemy silnej Komisji i silnego przywództwa z pańskiej strony, ponieważ Komisja musi działać w imieniu całej Unii i w interesie unijnych obywateli.
EnglishI endorsed mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, because the situation in labour markets today demands that we act on behalf of workers.
Opowiedziałem się za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, ponieważ dzisiejsza sytuacja na rynkach pracy wymaga od nas działania na rzecz pracowników.